Pro média a PR

Nový vodovodní výtlak s čerpací stanicí a výstavba vodojemu v Bořislavi - Bílce


Tisková zpráva, 28. června 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) v místní části Bílka obce Bořislav na Teplicku realizuje další ze svých letošních investičních akcí – staví zde vodovodní výtlak s čerpací stanicí a nový vodojem. Stavba je ve finančním objemu téměř 11 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Cílem naší stavby je zajistit i do budoucna pravidelné dodávky pitné vody v dobré kvalitě a v dostatečném množství pro obyvatele obcí Bořislav, Bílka, Žim i pro přilehlé chatové oblasti.“ 

Více o  stavbě:

Místní část Bílka je zásobována vodou z vlastního podzemního zdroje. Voda z tohoto prameniště je akumulována ve vodojemu Bílka o objemu pouhých 8 m3. Zejména v suchých obdobích je tento zdroj nedostatečně kapacitní. Voda, která není v části Bílka spotřebována, přetéká do vodojemu Bořislav – starý, a odtud případně do vodojemu Bořislav – nový. Z vodojemu Bořislav – starý je pitnou vodou zásobována nejen podstatná část obce Bořislav, ale i celá obec Žim. Jeho kapacita se rovněž jeví jako nedostatečná. Studie zpracovaná provozní společností SčVK doporučuje čerpat pitnou vodu z vodojemu Bořislav - nový s tím, že v Bílce bude postaven nový vodojem o objemu 2 x 40 m3. To umožní zásobovat vodou obec Bílka i chatové oblasti Bílka a Bořislav, a zároveň to odlehčí vodojemu Bořislav – starý.

V rámci investiční akce SVS bude postaven prefabrikovaný vodojem o objemu 2 x 40 m3, vodovodní výtlak o průměru 80 mm v úhrnné délce 1 840 metrů a čerpací stanice. Vodní zdroj v části Bílka zůstane v provozu a bude sveden do nového vodojemu Bílka.

Celkový finanční objem stavby je 9 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost VODOSTAV spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště v polovině května. Vlastní stavební práce začaly ve 23. týdnu a termín dokončení je stanoven na 30. září 2011.

SVS v této lokalitě paralelně realizuje ještě další dvě investiční akce, které proběhnou v úzké koordinaci: Rekonstrukce vodovodu a odstranění kanalizačních výústí. Všechny uvedené stavby jsou koordinovány rovněž s výstavbou nové kanalizace – kde je investorem obec Bořislav - protože vodovod i kanalizace budou vedeny v souběhu.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Nový vodovodní výtlak s čerpací stanicí a výstavba vodojemu v Bořislavi - Bílce
Vytištěno: 28.06.2017 12:38, www.svs.cz