Pro média a PR

Novým členem představenstva SVS je náměstek primátora Ústí n. L. Jan Řeřicha


Tiskova zprava, 22. října 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) má opět kompletní představenstvo. Členem představenstva byl zvolen náměstek ústeckého primátora Jan Řeřicha.

Orgány SVS jsou představenstvo a dozorčí rada. Představenstvo je pětičlenné a tvoří jej zástupci významných akcionářů společnosti, vodohospodářských odborníků a managementu firmy. Členy představenstva schvaluje valná hromada společnosti.

Mgr. Jan Kubata byl jako primátor Ústí nad Labem členem a místopředsedou představenstva SVS od roku 2006. Po jmenování do funkce náměstka ministra spravedlnosti rezignoval na členství i na funkci místopředsedy v představenstvu SVS k 21. 9. 2010.

Na jednání představenstva SVS 18. 10. 2010 byl v souladu se stanovami společnosti a po předchozím projednání v dozorčí radě náhradním členem představenstva zvolen náměstek primátora Ústí nad Labem pro investice a rozvoj města Bc. Jan Řeřicha, s účinností od 18. října 2010. Jeho jmenování řádným členem představenstva bude schvalovat valná hromada společnosti v roce 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,545 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Novým členem představenstva SVS je náměstek primátora Ústí n. L. Jan Řeřicha
Vytištěno: 24.06.2017 12:38, www.svs.cz