Pro média a PR

Odstranění kanalizační výusti a rekonstrukce vodovodu v Chrastavě, Nádražní ulici


Tisková zpráva, 28. června 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje další z plánovaných investičních akcí roku 2010. Jedná se o odstranění nevyhovující kanalizační výusti 44 a rekonstrukci vodovodu v Nádražní ulici. Stavba je v celkovém finančním objemu téměř 9 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Odstranění nevyhovující kanalizační výusti představuje další krok v ochraně životního prostředí. Splaškové vody od přibližně šedesáti připojených obyvatel nebudou dál vypouštěny do toku Jeřice, ale budou převedeny a likvidovány na čistírně odpadních vod. Souběžně provedeme v rámci jednoho výkopu nutnou rekonstrukci vodovodu.

Více o  stavbě:

Stávající kanalizační řad v Nádražní ulici je z betonu průměru 250 mm. Pochází z roku 1910. Je zakončen vyústěním do toku Jeřice. Souběžně je veden opakovaně poruchový litinový vodovodní řad průměru 80 mm z roku 1975.

Obsahem investiční akce SVS je vybudování nové splaškové kanalizace, která bude odpadní vody odvádět k přečištění na čistírně odpadních vod, přičemž stávající kanalizace bude nadále sloužit jen jako dešťová. Bude vybudována nová kameninová kanalizace o průměru 300 mm v délce 400 metrů. Dále bude realizováno celkem 11 kanalizačních šachet a cca 75 metrů veřejných částí kanalizačních přípojek.

Co se týče souběžné rekonstrukce vodovodu, bude vyměněno celkem 326 metrů potrubí. Nově bude použit odolný vysokohustotní polyetylén (PE-HD) o průměru 90 mm. Dojde také k přepojení 16 vodovodních přípojek, včetně výměny cca 55 metrů jejich veřejných částí. Přepojeny budou čtyři navazující vodovodní řady a vyměněn bude jeden hydrant.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 7,18 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Ještědská stavební společnost spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště, nyní probíhá vytyčování a sondy nad sítěmi. Stavební práce začnou 1. července a mají být podle smlouvy dokončeny do konce října 2010.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Odstranění kanalizační výusti a rekonstrukce vodovodu v Chrastavě, Nádražní ulici
Vytištěno: 25.07.2017 18:47, www.svs.cz