Pro média a PR

Odstraňujeme kanalizační výusť v Jablonci n. N., Perlové ul.

Teplice, 4. července 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Jablonci nad Nisou další letošní plánovanou investiční akci – odstraňuje nevyhovující kanalizační výusť v Perlové ulici.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Tato stavba spadá do kategorie strategických investic. Je přínosem pro životní prostředí, protože dojde k likvidaci odpadních vod, které budou odváděny na čistírnu odpadních vod Liberec.“

Více o stavbě:


Jednotná gravitační kanalizační síť v Perlové ulici odvádí odpadní vody z lokality s cca. 300 obyvateli. Je v délce 826 metrů převážně z materiálů beton a PVC. Je zakončená výustí, kdy se odpadní vody dostávají bez přečištění do Lužické Nisy.

Obsahem investiční akce SVS je přepojení této výusti a odvedení odpadních vod na ČOV Liberec. Dojde k tomu vybudováním přepojení na stávající kanalizační řad v ulici Podhorská. Nový úsek gravitační kanalizace bude z kameniny o průměru 500 mm v délce 60 metrů. Stávající stoka v ulici Perlová zůstane zachována a bude nadále sloužit jako dešťová.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. června 2013. Výkopové práce budou zahájeny ve 28. týdnu. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. srpna 2013.

Je to jedna ze staveb z kategorie strategických investic pro okres Jablonec nad Nisou. Pro rok 2013 je zde naplánován celkový objem investic 163 milionů korun bez DPH, z toho 65 mil. Kč představují strategické investice (např. i rekonstrukce úpravny vody Bedřichov) a 98 milionů Kč je určeno pro 20 staveb na obnovu majetku.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Odstraňujeme kanalizační výusť v Jablonci n. N., Perlové ul.
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz