Pro média a PR

Odstraňujeme kanalizační výusti v Krupce - Soběchlebech, splašky již nebudou vytékat do Maršovského potoka

Teplice, 11. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Teplicku další letošní plánovanou investiční akci – odstraňuje nevyhovující kanalizační výusti TP 52, 53 a 54 v Soběchlebech, jež jsou částí města Krupka.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: V rámci této investiční akce SVS budou odpadní vody od přibližně 130 obyvatel, dosud vypouštěné bez přečištění přepojeny na stávající kanalizační systém aglomerace Teplice, zakončený na moderní a dostatečně kapacitní ČOV Bystřany.“

Více o stavbě:

Jednotná kanalizace v obci pochází z roku 1934. Celková délka kanalizace je 1134 metrů. Stoky odvádějí odpadní vody z 34 objektů bez přečištění třemi výustěmi (TP52, TP55, TP56) do terénu u železničního náspu a dvěma výustěmi (TP53, TP54) do Maršovského potoka.

V rámci investiční akce SVS dojde k napojení kanalizačního systému obce na kanalizaci aglomerace Teplice, jež je zakončena na moderní a dostatečně kapacitní ČOV Teplice – Bystřany. K odvedení odpadních vod ze Soběchleb do průmyslové zóny Krupka bude postavena gravitační stoka z kameniny v celkové délce 327 metrů (o vnitřním průměru 400 mm v délce 310 metrů a vnitřním průměru 300 mm v délce 17 metrů) a výtlačný řad z polyetylénu v délce 642 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. října 2013zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. května 2014. 

Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Teplice, kde jsou pro rok 2013 naplánovány strategické investice za celkem 23 milionů korun a v kategorii obnovy majetku 15 staveb za 74 milionů Kč bez DPH. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Odstraňujeme kanalizační výusti v Krupce - Soběchlebech, splašky již nebudou vytékat do Maršovského potoka
Vytištěno: 24.06.2017 12:34, www.svs.cz