Pro média a PR

Odstraňujeme kanalizační výusť v Liberci v ul. U Plovárny - odpadní vody již nepůjdou do Janovodolského potoka

Teplice, 16. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Liberci další letošní plánovanou investiční akci v kategorii strategických investic – odstraňuje nevyhovující kanalizační výusť LB34 v ulici U Plovárny.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „V rámci této investiční akce SVS budou odpadní vody z lokality, dosud vypouštěné bez přečištění do Janovodolského potoka, přepojeny na stávající kanalizační systém města, zakončený na moderní a dostatečně kapacitní ČOV Liberec. Jde o celkem 110 bytových jednotek, což odpovídá znečištění 332 ekvivalentních obyvatel.“

Více o stavbě:

Jednotná gravitační stoka odvádí odpadní vody z přilehlé zástavby rodinných domů se zakončením výustí do Janovodolského potoka v blízkosti koupaliště Vápenka. Kanalizace odvádí odpadní vody z Křižíkovy, Osadní, Topolové, Jetelové a Šeříkové ulice - celkem ze 110 bytových jednotek.

V rámci investiční akce SVS budou odpadní vody z této lokality přepojeny na stávající kanalizační systém města, zakončený na ČOV Liberec. Budou převedeny výstavbou nového gravitačního kanalizačního potrubí, které bude odvádět odpadní vody z Topolové ulice na větev jednotné kanalizace v Křižíkově ulici. Stávající kanalizace je zde z betonových trub vnitřního průměru 200 mm. V rámci přepojení výusti dojde k rekonstrukci části této kanalizační stoky, k čemuž se použije kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 284,6 metrů.

Nový úsek kanalizace bude z kameninového potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 171 metrů., Součástí stavby je přepojení stávajících kanalizačních přípojek i dešťových uličních vpustí a výstavba odlehčovací komory v místě stávající kanalizační šachty v Topolové ulici. Závěrem dojde k obnově povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. srpna 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení byly zahájeny vlastní práce v 37. týdnu. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013. 

Celkový plánovaný objem investic SVS pro okres Liberec je letos 99 milionů korun. Těžiště prací leží v kategorii obnovy majetku, kde je pro tento rok naplánováno 19 staveb za 74 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Odstraňujeme kanalizační výusť v Liberci v ul. U Plovárny - odpadní vody již nepůjdou do Janovodolského potoka
Vytištěno: 24.06.2017 12:36, www.svs.cz