Pro média a PR

Ohníč – Křemýž: Probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu


Tisková zpráva, 22. září 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Teplicku, v místní části Křemýž obce Ohníč další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve finančním objemu 3,6 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Souběžná rekonstrukce vodovodu i kanalizace v lokalitě za kostelem přispěje do budoucna k bezproblémovým dodávkám pitné vody i odvádění splaškových vod pro 36 připojených obyvatel.“ 

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizační stoka byla uvedena do provozu v roce 1958. Potrubí je vlivem stáří ve špatném technickém stavu. V roce 2008 zde došlo k propadu, takže stoka je neprůchodná. Při jejím čištění tlakovým vozem dochází k další destrukci stěn.

V souběhu s kanalizací je veden vodovodní řad, který je zčásti tvořen litinovými trubkami (úsek z roku 1958) a polyetylénovými trubkami (úsek z roku 1985). Stávající vodovodní přípojky na trase jsou z olova, což je nevyhovující materiál.

Vzhledem k blízkosti uložení kanalizace a vodovodu hrozí narušení vodovodu při rekonstrukci kanalizace. V rámci jedné stavby proto dojde k výměně kanalizace i vodovodu. Rekonstruováno bude celkem 206 metrů kanalizace, kdy se nově použije kameninové potrubí o průměru 300 mm. Budou také opraveny veřejné části všech 11 stávajících kanalizačních přípojek a přípojky budou přepojeny Původní litinový vodovod bude v délce 167 metrů nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 90 mm. Opraveny budou také veřejné části všech desti vodovodních přípojek.

Celkový finanční objem rekonstrukce kanalizace a vodovodu je 3 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. června 2011. Stavební práce začaly v červenci a mají být dokončeny do 31. října 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Ohníč – Křemýž: Probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Vytištěno: 25.07.2017 18:37, www.svs.cz