Pro média a PR

Plnění investičního plánu Severočeské vodárenské společnosti v r. 2007


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zveřejňuje informaci o plnění investičního plánu za rok 2007. Plán investic byl v historii společnosti rekordní, a přesto se jej díky vynaložení částky 1,270 miliardy korun podařilo ještě o 6,75% překročit.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2007 byl naplánován ve výši 1,189 miliardy korun, z toho 1,112 miliardy korun tvořily vlastní zdroje společnosti, ostatními zdroji byly dotace z Fondu soudržnosti v celkové výši 77 milionů korun. Oproti investičnímu plánu pro rok 2006 se jednalo o navýšení objemu investic o 8,5 %.

Celkem bylo za rok 2007 vynaloženo 1,270 miliardy korun, což představuje 106,75% plánovaných investičních prostředků. Z toho téměř 574 milionů korun šlo na tzv. strategické investice vyvolané legislativou, 672 milionů korun bylo věnováno na obnovu stávajícího majetku společnosti a téměř 24 miliony korun šlo na jiné dostavby vodovodů a kanalizací. Pro letošní rok je celkový objem prostředků na pořízení vodárenské infrastruktury naplánován ve výši 1,358 miliardy korun. Oproti investičnímu plánu pro rok 2007 se jedná o navýšení celkového objemu investic o 14,2 %.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, doplňuje: „Již od roku 2005 v naší společnosti celkový objem investičních prostředků meziročně výrazně roste, k čemuž nás vede blížící se konec přechodného období a přísnější legislativa. Rok 2007 se nesl ve znamení realizace integrovaného projektu Lužická Nisa. V roce 2007 jsme na tomto projektu celkem proinvestovali 372 milionů korun, což představovalo 29% veškerých investičních nákladů vynaložených na investiční výstavbu v rámci regionu SVS. Celková podpora, tedy dotace od EU a SFŽP ČR, získaná v rámci tohoto projektu činila více než 107 milionů korun.“

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Plnění investičního plánu Severočeské vodárenské společnosti v r. 2007
Vytištěno: 26.07.2017 00:37, www.svs.cz