Pro média a PR

Plnění investičního plánu SVS za rok 2009


Tisková zpráva, 30. dubna 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zveřejňuje informaci o plnění investičního plánu za rok 2009. Plán investic byl v historii společnosti rekordní, a přesto se jej díky vynaložení částky 1,56 miliardy korun podařilo ještě o 2,8% překročit.

Celkem bylo za rok 2009 vynaloženo 1,56 miliardy korun, což představuje 102,8% plánovaných investičních prostředků. Z toho téměř 1,061 miliardy korun šlo na tzv. strategické investice vyvolané legislativou, 498 milionů korun bylo věnováno na obnovu stávajícího majetku společnosti. Necelý milion korun byl určen na jiné stavby. Pro letošní rok je celkový objem prostředků na pořízení vodárenské infrastruktury naplánován o něco nižší, ve výši 1,45 miliardy korun. To je signálem, že většina velkých strategických staveb z oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod je v této době již zcela realizována anebo v pokročilé fázi realizace.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, doplňuje: „Od roku 2005 v naší společnosti celkový objem investičních prostředků výrazně narostl, k čemuž nás vedlo krátké přechodné období a potřeba naplnit požadavky nové přísnější legislativy. Rok 2009 se nesl ve znamení realizace staveb rozděleného projektu Dolní Labe. Celkem jsme loni na tomto projektu proinvestovali téměř 323 milionů korun. Značné prostředky byly vynaloženy také na stavbě nové ČOV Litvínov (181 milionů korun) a na dokončení Lužické Nisy (104 milionů korun). To v součtu představovalo téměř 39% investičního rozpočtu na rok 2009. Podpora, tedy dotace od EU a SFŽP ČR, loni činila téměř 160 milionů korun.“

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Plnění investičního plánu SVS za rok 2009
Vytištěno: 26.07.2017 00:40, www.svs.cz