Pro média a PR

Plnění investičního plánu SVS za rok 2010


Tisková zpráva, 11. května 2011

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zveřejňuje informaci o plnění investičního plánu za rok 2010. Na investiční výstavbu v roce 2010 bylo celkem vynaloženo 1,502 miliardy korun, což představuje 97,24 % z původně naplánovaných investičních prostředků.

Z celkové částky 1,502 miliardy korun šlo téměř 955 milionů korun na strategické investice vyvolané legislativou, tzn. zejména rekonstrukce příp. výstavbu čistíren odpadních vod v aglomeracích nad 2 000 obyvatel, a 545 milionů korun bylo věnováno na obnovu stávajícího majetku společnosti. Dva miliony korun byly určeny na jiné stavby. Od roku 2005 se v SVS celkový objem investičních prostředků postupně ztrojnásobil, k čemuž vedlo stanovené krátké přechodné období a potřeba naplnit v jeho průběhu požadavky nové přísnější legislativy. Pro letošní rok je celkový objem prostředků na pořízení vodárenské infrastruktury naplánován o něco nižší, ve výši 1,314 miliardy korun. To je signálem, že většina velkých strategických staveb z oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod je v této době v regionu působnosti SVS již zcela realizována anebo v pokročilé fázi realizace.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, doplňuje: „Rok 2010 se nesl ve znamení realizace staveb projektu Čistá Ploučnice na Českolipsku. Celkem jsme loni na tomto projektu proinvestovali téměř 340 milionů korun. Přes 199 milionů korun jsme vynaložili na dokončení výstavby nové ČOV Litvínov. 123 milionů korun bylo určeno na dokončení staveb projektu Dolní Labe v Ústeckém kraji. To v součtu představovalo téměř 662 milionů korun, tj. 44% investičního rozpočtu na rok 2010. Podpora, tedy dotace od Evropské unie, Státního fondu životního prostředí a Ministerstva zemědělství, loni představovala téměř 86 milionů korun. Investičním plánem roku 2010i přípravou plánu 2011 výrazně zamíchaly loňské povodně se škodami za 143 milionů korun. Část kapacit a finančních prostředků jsme museli přesměrovat na urgentní odstraňování škod, především na vodovodních sítích. Rok 2010 proto považuji z investičního hlediska za mimořádně náročný, ale ve výsledku za úspěšný.“

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Plnění investičního plánu SVS za rok 2010
Vytištěno: 25.07.2017 18:46, www.svs.cz