Pro média a PR

Poděkování za vynikající práci vodohospodáře v našem regionu

Teplice, 23. 2. 2013

Ing. Ivo Sušický, CSc., jeden ze zakladatelů a také bývalý generální ředitel a člen představenstva se rozhodl, po dlouhém zvažování a odkládání, ukončit své působení v Severočeské vodárenské společnosti (SVS) ke dni 28. 1. 2013 a uzavřít tak svou celoživotní profesní dráhu vodohospodáře.

Ivo Sušický (77) se podílel již na vzniku společnosti v rámci přípravného výboru v 90. letech. Generálním ředitelem společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. vzniklé privatizací k 1. říjnu 1993 byl jmenován v listopadu 1993. Od roku 1993 byl zároveň členem představenstva SVS, v období 1997 - 2002 jejím předsedou představenstva. Ve funkci generálního ředitele skončil k 31. květnu 2000.

V době působení Iva Sušického ve funkci generálního ředitele (1993 – 2000) došlo především jeho zásluhou ke korekci původního privatizačního projektu SčVK ve prospěch SVS, takže po řadě náročných jednání a navazujících kroků se SVS posléze stala držitelem balíku 49,13% akcií provozní společnosti SčVK. 

Byly také dojednány podmínky společného financování přeshraničních projektů se SRN a podmínky financování ekologických projektů v rámci předvstupního fondu Phare. SVS díky tomu jako první vodárenská společnost v ČR realizovala výstavbu řady nových čistíren odpadních vod a kanalizačních sběračů. Toto úspěšné pracovní období symbolicky zakončila aktivní účast SVS na světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru. Pořadatelé ocenili mimořádný počet obcí sdružených ve společnosti a podílejících se na solidárním společném financování ekologických staveb, princip vícezdrojového financování staveb a jejich bezchybnou realizaci a udělili Severočeské vodárenské společnosti medaili Světové výstavy. 

Jako vysoce uznávaný vodárenský odborník se Ivo Sušický zapojil do práce nejen v rámci společnosti, ale i v řadě oborových sdružení např. v Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) apod.

MUDr. Tomáš Indra, předseda představenstva SVS, uvádí: „Musím vysoce ocenit nejen odbornost a pracovní nasazení Iva Sušického, ale i jeho schopnost formulovat vize a převádět je do reality. Působil ve společnosti od jejího zrodu ve složitém privatizačním procesu až do současnosti a má výraznou zásluhu na jejích výsledcích. Za to mu patří naše upřímné poděkování.“

Ing. Ivo Sušický dodává: SVS splnila v roce 2012 nejpřísnější evropské limity kvality pitné vody i čištění odpadních vod, ke kterým se zavázala Česká republika při vstupu do EU. Tím naplnila svůj dlouhodobý ekologický cíl, a to i bez masivní podpory českých i evropských fondů. Mohu tedy ukončit svou práci v SVS, rozloučit se a odejít na odpočinek. Děkuji Vašim předchůdcům za důvěru, se kterou mě pověřili založením a budováním SVS. I Vám děkuji za důvěru a za respektování psaných i nepsaných principů, na kterých byla SVS založena a přeji Vám i společnosti úspěšnou budoucnost“.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel - z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2013 je plánován ve výši 1,16 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Poděkování za vynikající práci vodohospodáře v našem regionu
Vytištěno: 25.06.2017 02:11, www.svs.cz