Pro média a PR

Podmiňující investice SVS před zahájením rekonstrukce ÚV Jirkov


Tisková zpráva, 20. dubna 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) na Chomutovsku realizuje další ze svých investičních akcí – výstavbu dvou kanalizačních stok z úpravny vody Jirkov, které jsou podmiňující pro zahájení připravené rekonstrukce úpravny vody. Stavba je ve finančním objemu přes 6,3 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Obsahem investiční akce naší společnosti je výstavba odpadního potrubí z úpravny vody Jirkov. Stavbu koordinujeme s přípravou rozsáhlé rekonstrukce úpravny vody Jirkov, která na ni zanedlouho naváže. V rámci rekonstrukce úpravny dojde totiž k dostavbě prvního separačního stupně – flotace – což vyvolá potřebu technologickou odpadní vodu odvádět kanalizací k přečištění na čistírnu odpadních vod.“ 

Více o  stavbě:

Dosud byly odpadní vody z praní pískových filtrů odváděny na tři kalové laguny, z nichž voda odtékala do místní vodoteče a následně do dešťové kanalizace ve správě a majetku města Jirkov.

Po dokončení investiční akce bude odpadní vody z prvního separačního stupně z praní filtrů, vápenného hospodářství a část dešťových vod odváděna do dvojice vyrovnávacích nádrží. Vyrovnané odpadní vody společně se splaškovými budou novou kanalizační stokou odváděny do kanalizačního systému města, zakončeného na čistírně odpadních vod. Půjde o výstavbu cca 430 metrů nové kameninové kanalizace o průměru 300 mm pro množství max. 20 l/s.

Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech areálu úpravny budou s vodami z bezpečnostních přelivů odváděny druhou novou stokou na spodní kalové pole a poté dešťovou kanalizací do podkrušnohorského přivaděče. Bude kvůli tomu vybudováno cca 110 metrů kameninového kanalizačního potrubí o průměru 600 mm pro odváděné množství vod max. 250 l/s.

Celkový finanční objem stavby je 5,298 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Vodohospodářská stavební spol. s r.o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. března 2011 a dokončena bude do konce května 2011. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Podmiňující investice SVS před zahájením rekonstrukce ÚV Jirkov
Vytištěno: 24.06.2017 12:37, www.svs.cz