Pro média a PR

Pomocí technologie "burstlining" probíhá rekonstrukce vodovodních řadů u vodojemu Rádlo

Teplice, 3. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Jablonecku další plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu u vodojemu Rádlo.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Zajistit náležitou obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Letos do obnovy půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Zaměřujeme se na investice v oblasti výroby a distribuce pitné vody, kam patří i rekonstrukce vodovodů u vodojemu Rádlo.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řady u vodojemu Rádlo byly uvedeny do provozu roku 1962. Jde o přívodní litinový řad do vodojemu průměru 100 mm a rozvodné řady z vodojemu. Ty jsou z litiny průměru 80 mm a azbestocementu o průměrech 150 a 125 mm. Litinové řady jsou inkrustované, což způsobuje problémy s kvalitou dodávané vody. Azbestocementové řady jsou dožilé a poruchové, navíc je k nim problematický přístup při opravách.

V rámci investiční akce SVS bude nově pro přívodní řad použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 110 mm v délce 170 metrů. Pro rozvodné řady bude rovněž použito HD-PE, a to průměru 160 mm v souhrnné délce 320 metrů. Součástí stavby bude přepojení stávajících vodovodních přípojek na trase. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou technologií burstlining. Tato metoda spočívá v nahrazení stávajícího nevyhovujícího potrubí vtažením nového plastového potrubí stejné nebo vyšší dimenze. Při vtahování nového úseku potrubí využitím speciálního příslušenství se stávající potrubí v zemi rozlomí nebo rozřízne a tím rozšíří. Je časově a finančně úsporná a navíc šetrná - má pouze minimální nároky na zemní práce. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. srpna 2013. Stavební práce byly zahájeny ve 35. týdnu výkopem startovacích a montážních jam, a bylo započato se zatahováním potrubí. V těchto dnech budou prováděny propoje potrubí. Práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 98 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 163 milionů korun, což zahrnuje i strategickou stavbu - rekonstrukci úpravny vody Bedřichov.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Pomocí technologie "burstlining" probíhá rekonstrukce vodovodních řadů u vodojemu Rádlo
Vytištěno: 28.06.2017 12:37, www.svs.cz