Pro média a PR

Postup výstavby ČOV a dostavby kanalizace v Benešově nad Ploučnicí

Průběžná informace o  postupu investiční akce z kontrolního dne stavby

Tisková zpráva, 26. ledna 2010

V rámci investiční akce Severočeské vodárenské společnosti „Dostavba kanalizace a výstavba nové čistírny odpadních vod v Benešově nad Ploučnicí“ bylo celkem proinvestováno již cca 80% z celkového finančního objemu stavby. Jedná se o jednu z největších investičních akcí SVS v Ústeckém kraji, která je v celkovém objemu přes 86,1 milionů korun (bez 19% DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Jedná se o významnou stavbu z kategorie strategických investic, která zajistí odvádění a čištění městských odpadních vod v souladu s novou přísnější legislativou. Předmětem stavby je vybudování nové dostatečně kapacitní čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace, která bude napojena na stávající kanalizační síť v Benešově nad Ploučnicí a zakončena na nové ČOV.Na tuto akci vedoucí ke zlepšení kvality vody v Ploučnici logicky navazují stavby rozděleného projektu Čistá Ploučnice, které postupně zahajujeme od podzimu 2009.“

Více o  stavbě:

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu přes 86,1 milionů korun (bez DPH), z čehož přibližně 70% je určeno na opatření v rámci dostavby kanalizace a 30% je určeno pro stavbu nové čistírny odpadních vod. Uznatelné náklady stavby, tj. náklady stavební a technologické části, představují 46,6 milionů korun (bez DPH). Investorem stavby je SVS. Stavba je spolufinancována ze státního rozpočtu, konkrétně z programu Ministerstva zemědělství „Výstavba a obnova čistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektů“ (dotace je ve výši 35% z uznatelných nákladů, tj. 16,331 mil. korun) a Krajským úřadem Ústeckého kraje (dotace do 5% z uznatelných nákladů, tj. 2,3 mil. korun).

Zhotovitelem celé stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost RAVEL spol. s r. o. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba byla v dubnu 2008 zahájena předáním staveniště zhotoviteli. Podle smlouvy byly 31. května 2009 ukončeny stavební práce na čistírně odpadních vod. Nadále pokračují práce na kanalizaci, které mají být zakončeny do 31. května 2010.

ČOV


V Benešově nad Ploučnicí byla původně malá čistírna odpadních vod pro maximálně 2100 obyvatel, která by po dobudování kanalizační sítě a odstranění nevyhovujících výustí již kapacitně nestačila. Na místě stávající ČOV a na sousedícím pozemku byla proto vybudována nová mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 4000 EO (ekvivalentních obyvatel). Technologická linka nové ČOV sestává z odlehčovací komory, mechanického čištění situovaného do stavebního objektu, čerpací stanice a biologické části, kterou tvoří dvě paralelní linky vestavěné do monobloku společně s kalovým hospodářstvím. Zahuštěný kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Děčín. Po dobu realizace nové čistírny byly v provozu dvě ze tří původních čistírenských linek. V současnosti je nová ČOV ve zkušebním provozu, který potrvá až do 30. 11. 2010. Nová ČOV stojí v místě původní ČOV, která byla zdemolována, konkrétně provozní budova a komunikace byly zcela zdemolovány a nádrže byly částečně (cca 1 m pod povrch) odřezány a zasypány. Z původní ČOV zůstal pouze výustní objekt, který byl sanován.

Kanalizace


Opatření na kanalizační síti zahrnují oblast centra města a sídliště. Na kanalizaci bylo původně napojeno přes 3800 obyvatel, ale pouze od cca 1900 obyvatel byly splaškové vody odváděny na čistírnu odpadních vod – ostatní komunální odpadní vody odtékaly do Ploučnice bez vyčištění. V rámci investiční akce SVS dochází k rozšíření kanalizační sítě v souhrnné délce cca 4560 metrů, z toho v délce asi 700 metrů jde o kanalizační výtlak. Celkem bude přepojeno 206 veřejných částí přípojek v délce cca 1250 metrů. Vybudovány budou čtyři čerpací stanice odpadních vod a čtyři odlehčovací komory. Bude odstraněno několik nevyhovujících kanalizačních výustí. Po dokončení akce budou na novou ČOV odváděny odpadní vody od přibližně 3500 obyvatel.

Stavba kanalizace sestává z hlavní kmenové stoky A v Děčínské ulici, která podchycuje původní kanalizační stoky nad Děčínskou ulicí (oblast sídliště) a odvádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod. Původní stoky jsou do splaškové kanalizační stoky v Děčínské ulici zaústěny po odlehčení odpadních vod v nových odlehčovacích komorách, vybudovaných v každé z jednotlivých ulic. Celkem se jedná o 4 odlehčovací komory v ulicích na původní stoce. Původní stoky budou dále sloužit jako dešťové s vyústěním do Ploučnice. V oblasti vnitřního města (náměstí a okolní ulice a v lokalitě u hřbitova) bude v celém rozsahu splašková kanalizace uložena v souběhu s původní stokou a budou do ní napojeny splaškové kanalizační přípojky od jednotlivých objektů. Dešťové vody budou nadále odváděny původním kanalizačním systémem. Na nové splaškové kanalizační stoky ve městě jsou používány kameninové trubky. Současně se stavbou splaškové kanalizace je v ulicích dotčených stavbou prováděna výměna nevyhovujících vodovodů. Koordinací prací, kdy se ve stejném výkopu zároveň vymění dosluhující vodovod, minimalizuje SVS stavební náklady i dopravní omezení obyvatel. Po dokončení stavebních prací na kanalizační síti budou položeny nové povrchy dotčených komunikací, a to v celé šíři vozovky.

Více o  SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Postup výstavby ČOV a dostavby kanalizace v Benešově nad Ploučnicí
Vytištěno: 26.07.2017 00:37, www.svs.cz