Pro média a PR

Přečerpávání z Mimoně na ČOV Hradčany a rekonstrukce ČOV Hradčany


Tisková zpráva, 8. 3. 2011

Severočeská vodárenská společnost dnes slavnostně zahájila v Hradčanech na Českolipsku další ze svých velkých investičních akcí – rekonstrukci místní čistírny odpadních vod a výstavbu přečerpávání z Mimoně na ČOV Hradčany. Stavba je v celkovém finančním objemu téměř 94 milionů korun (vč. DPH).

Slavnostního aktu zahájení stavby se v areálu ČOV zúčastnili zástupci SVS, zhotovitele, správce stavby, provozovatele, samosprávy, médií a další hosté (viz fotografie pod textem).

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Tato stavba rovněž spadá do kategorie legislativně vyvolaných, tzv. strategických investic. Zastaralá technologie čistírny odpadních vod neodpovídala požadavkům nové legislativy a navíc by nestačila kapacitně pro čistění splaškových vod, jež budou přiváděny z Mimoně a výhledově i z dalších obcí. Použití moderních technologií na zrekonstruované čistírně odpadních vod bezpochyby pozitivně ovlivní kvalitu vody v Ploučnici. Dnes zahajovaná akce navazuje na rekonstrukci a náhradu nevyhovující jednotné kanalizace v Mimoni, kterou jsme prováděli v letech 2008-2009.“

„Jsme rádi, že máme možno realizovat stavbu v tak zajímavé lokalitě, jako je oblast Horní Ploučnice. Řeka Ploučnice jednak protíná území NATURA 2000, samotný areál ČOV se nachází v oblasti, kterou spravovaly tzv. spřátelené armády. I z těchto důvodů platí přísnější požadavky přírodovědeckých posudků na vliv vyšších hladin řeky na stavbu, kterou během zemních prací řádně zajistíme pomocí pyrotechnického průzkumu,“
doplňuje zavedoucího člena sdružení zhotovitelů Ing. Martin Borovička, generální ředitel SYNER, s. r. o.

Více o stavbě:

V současnosti jsou odpadní vody z Mimoně čištěny na integrovaném hrubém předčištění a biologických dočišťovacích rybnících. To jednak není v souladu s platnou legislativou a kromě toho není možné zajistit limity pro vypouštění zejména v zimních měsících. Pro řešení nevyhovujícího stavu byla zpracována vodohospodářská studie SčVK, na jejímž základě bylo rozhodnuto realizovat variantu přečerpávání odpadních vod z Mimoně na ČOV Hradčany a zrekonstruovat tuto ČOV. Stávající ČOV typ Sigma-Kombiblok z roku 1989 je mechanicko-biologická s kapacitou 8 000 EO (ekvivalentních obyvatel). Současný přítok odpovídá 780 EO, je tedy přibližně desetinový. Při napojení města Mimoň (6 700 obyvatel) a výhledově obcí Petrovice (327 obyvatel), Brniště (1 350 obyvatel), Hradčany (1 009 obyvatel) a Hvězdov (337 obyvatel) vychází budoucí kapacita 9 000 EO.

Bude provedena kompletní rekonstrukce ČOV. Ta bude po rekonstrukci mechanicko-biologická s chemickou eliminací fosforu, s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a kruhovými dosazovacími nádržemi. Denitrifikace bude alternativně vybavena jemnobublinným aeračním systémem a bude ji možno provozovat jako nitrifikaci. ČOV je ve dvoulinkovém provedení. Přebytečný kal bude čerpán z čerpací stanice přebytečného kalu do uskladňovací nádrže kalu, kde bude anaerobně stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvodňován na kalových polích. Zásobní nádrž síranu železitého bude dvouplášťová objemu 10 m3 ve venkovním provedení s dávkováním na začátek nových aktivačních nádrží. Pro přivedení odpadních vod z Mimoně na ČOV Hradčany bude postaven kanalizační výtlak 2x DN 200 mm od stávajícího objektu hrubého předčištění v délce 1 360 metrů.

Celkový finanční objem stavby je 78,51 milionů korun (bez 20% DPH). SVS na financování použije kombinaci vlastních zdrojů, dotace Ministerstva zemědělství ve výši 27 milionů korun, tj. 35% uznatelných nákladů, a zvýhodněného úvěru, jehož výše může dosáhnout až 42,4 milionů korun.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení sdružení Mimoň, ČOV Hradčany – Syner – HST, jehož členy jsou stavební společnosti Syner s. r. o. a HST Hydrosystémy s. r. o. Vedoucím členem sdružení je SYNER. Stavební práce byly zahájeny 23. 12. 2010 Rekonstrukce bude probíhat za provozu a bez odstávek. Stavba má být podle smlouvy dokončena do 30. 10. 2012. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny odpadních vod.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o zhotoviteli:

Vedoucím sdružení je stavební společnost SYNER, s. r. o. Společnost s téměř dvacetiletou historií je od roku 2007 součástí silné stavební, developerské a investiční skupiny S group holding, a.s. SYNER se zaměřuje na realizaci občanských, bytových, průmyslových a administrativních projektů, dopravních, ekologických, vodohospodářských a technologických staveb. Ve svém oboru patří do první desítky největších a nejvýznamnějších subjektů v České republice, v Libereckém kraji je stavební jedničkou. SYNER staví na bohatých zkušenostech a špičkových realizačních týmech, v současnosti zaměstnává kolem 300 pracovníků. Je držitelem řady ocenění v prestižní soutěži Stavba roku. V roce 2002 byla vyhlášena Stavební firmou roku v kategorii nad 200 zaměstnanců, je několikanásobnou nositelkou značky Czech Made, ocenění Bezpečný podnik a titulu Dynamická firma roku 2006. Společnost má etablovaný a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Více na www.syner.cz.

HST Hydrosystémy s. r. o.
patří do skupiny firem HST, která již více než 25 let působí v oblasti dodávek technologických celků pro vodní hospodářství. Do předmětu činnosti patří výroba a montáž jednotlivých zařízení stejně jako dodávky kompletních technologických celků včetně inženýrských činností pro vodohospodářské stavby. Více na http://www.hydrosystemy.cz/.

Symbolický poklep na základní kámen odstartoval rekonstrukci ČOV Hradčany.

Fotografie dokumentují nevyhovujícítechnický stav objektů před rekonstrukcí.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Přečerpávání z Mimoně na ČOV Hradčany a rekonstrukce ČOV Hradčany
Vytištěno: 20.07.2017 20:35, www.svs.cz