Pro média a PR

Na sídlišti Špičák v České Lípě provádíme rekonstrukci vodovodů zásobujících cca. 13 tis. obyvatel

Teplice, 14. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Libereckém kraji další letošní plánovanou investiční akci – rozsáhlou rekonstrukci vodovodů v České Lípě, na sídlišti Špičák.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Letos do ní směřujeme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, což je 830 milionů korun. Naší prioritou jsou opatření v oblasti výroby a distribuce pitné vody. Jak ukazují všechny propočty, tempo obnovy bychom potřebovali ještě zvýšit, ale v tom narážíme na limitovaný objem prostředků generovaných z ceny vody a tím na sociální únosnost ceny vody.“

Více o stavbě:

Původní převážně ocelové vodovodní řady na sídlišti Špičák s cca 13.000 obyvateli byly uvedeny do provozu v 80. letech minulého století. Jsou uloženy ve značné hloubce, kolem 3,5 metru. Dnes jsou značně inkrustované a opakovaně poruchové. Některé vodovodní řady jsou situovány v kolektorech a suterénních prostorách panelových domů. V úsecích, kde je potrubí vedeno v komunikaci, je pod asfaltobetonovým krytem cca 20 cm silná vrstva betonu. To vše znesnadňuje odstraňování poruch, takže při nich dochází ke značným únikům vody a k odstavení velkého počtu obyvatel od dodávky pitné vody.

V rámci investiční akce SVS bude rekonstruováno celkem 1152 metrů vodovodů v ulicích Zhořelecká, Budyšínská, Žitavská a Jihlavská. Použije se odolné potrubí z vysokohustotního polyetylénu PE-HD o vnitřních průměrech 300 mm (v délce 385 metrů), 150 mm (v délce 405 metrů) a 100 mm (v délce 362 metrů). Z celkové rekonstruované délky bude 32 metrů opatřeno chráničkami. Součástí stavby je přepojení stávajících 45 vodovodních přípojek na trase. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. října 2013 zhotoviteli. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. března 2014. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za celkových 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 82 milionů korun.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Na sídlišti Špičák v České Lípě provádíme rekonstrukci vodovodů zásobujících cca. 13 tis. obyvatel
Vytištěno: 25.06.2017 02:21, www.svs.cz