Pro média a PR

Proběhl ředitelský kontrolní den stavby v rámci projektu SVS Lužická Nisa – Pitná voda


Tisková zpráva 27. 8. 2008

V areálu úpravny vody Souš se uskutečnil ředitelský kontrolní a prezentační den na stavbě patřící do rozsáhlého projektu Severočeské vodárenské společnosti spolufinacovaného Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR, projektu Rekonstrukce úpravny vod a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy, zkráceně Lužická Nisa.

Integrovaný projekt Lužická Nisa sestává ze tří subprojektů, jejichž obsahem je rekonstrukce čistírny odpadních vod Liberec, rekonstrukce úpravny vody Souš a dostavba a rekonstrukce kanalizačního systému v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou. Jeho celkový finanční objem je cca 31,3 milionu Eur. Projektu Lužická Nisa bylo rozhodnutím Evropské komise přiděleno přes 20,7 milionu EUR z Fondu soudržnosti EU a dalších 35 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Na zbývající části se investičně podílí SVS. Rekonstrukci úpravny vody Souš ve finančním objemu přes 13,5 milionu Eur (vč. DPH) provádí sdružení společností SMP CZ, SOGEA-SATOM.

Ředitelského kontrolního dne na stavbě Lužická Nisa – Pitná voda se na Souši zúčastnili zástupci investora (SVS), zhotovitele (SMP CZ, SOGEA-SATOM), správce stavby (VOD-KA), zástupci státní správy a další hosté. Kontrolní den přispěl k seznámení s aktuálním stavem prací a k vyhodnocení dosavadního průběhu realizace.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, zdůrazňuje: „V loňském roce jsme v rámci projektu Lužická Nisa proinvestovali přes 370 milionů korun, což bylo téměř 30% investičních nákladů společnosti. Postup prací na Souši pozorně sledujeme, protože se jedná o mimořádně důležitou stavbu. Úpravna vody Souš jako hlavní zdroj pitné vody pro Jablonecko a jeden ze zdrojů pro Liberec zásobuje kolem 100 tisíc obyvatel.“

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává:
“Naše společnost má pozitivní postoj k aplikaci nových technologií, přínosných pro kvalitu a výkon vodárenské infrastruktury. Na úpravně vody Souš po dezinfekci pitné vody UV zářením nyní zavádíme flotaci rozpuštěným vzduchem. Jde o účinný separační proces, vhodný pro úpravny surové vody s vyšším obsahem organických látek a organismů, což je právě vodní nádrž Souš.“

„Realizaci stavby Rekonstrukce úpravny vody Souš věnujeme mimořádnou pozornost, patří mezi nejvýznamnější právě realizované vodárenské projekty v ČR. Důkazem toho je, že se nám podařilo splnit náročný milník – zprovoznění nového kalového hospodářství a poloviny ze šesti rekonstruovaných filtrů k 31. 7. 2008. Stavba tak probíhá podle stanoveného harmonogramu a věřím, že v květnu příštího roku společně přestřihneme pásku u úspěšně dokončené stavby,“
říká za zhotovitele Ing. Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ, a. s.

Podrobněji o stavbě:

Obsahem je celková rekonstrukce úpravny vody Souš, která povede k naplnění Směrnice o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu (Směrnice Rady 98/83/ES). Základní budou v tomto ohledu rekonstrukce filtrační jednotky (pískové filtry), rekonstrukce kalového hospodářství, rozšíření akumulace upravené vody (na 2 400 m3 – dříve cca 1 600 m3) a rekonstrukce chemického hospodářství. Současně dojde i k rekonstrukci rozvodny elektrického proudu, velína úpravny, budovy úpravny, ale i pomocných provozů a komunikace.
Slavnostní zahájení realizace subprojektu Pitná voda se uskutečnilo 4. října 2006. Přípravné práce na stavbě byly zahájeny již v dubnu 2007. Zakončení realizace stavby je plánováno do 31. května 2009. Stavba je rozložena do dvou etap. V první etapě je obsažena rekonstrukce filtrů 1-3, výstavba nové akumulace upravené vody, kalového hospodářství, dávkování koagulantu, rekonstrukce trafostanice a rozvoden nízkého napětí a stavební úpravy ve strojovně. Ve druhé etapě je obsažena rekonstrukce filtrů 4-6, rekonstrukce stávající akumulace, nové dávkování chemikálií, dokončení stavebních úprav strojovny a nové komunikace vč. osvětlení a oplocení. Důležitou součástí dodávky je systém řízení, který umožní automatické ovládání procesů z dozorny úpravny vody.
Před měsícem byly na úpravně vody dokončeny první tři filtry, nové kalové hospodářství a krátce před tím i nová akumulační nádrž. Následně provedené zkoušky tohoto zařízení prokázaly, že je funkční a je proto možné ho uvést do předčasného užívání. V současné době je již dodávána pitná voda upravovaná pomocí těchto tří nových filtrů. Zhotovitel stavby musí za následujících devět měsíců provést rekonstrukci zbývající části úpravny vody, aby mohla být k 31. květnu 2009 uvedena do ročního zkušebního provozu.
Úpravna vody je rekonstruována za provozu, s omezením své kapacity. Ke krátkodobým odstávkám dochází plánovaně. Neznamenají zásah do plynulosti dodávek pitné vody odběratelům, protože provozní společnost zajišťuje dostatečné dodávky vody z jiných zdrojů. SVS k tomu vytvořila předpoklady ještě před zahájením rekonstrukce ÚV Souš, a to řadou investičních opatření v objemu cca 20 milionů korun pro zkapacitnění dodávek vody z Dolánek.
Od zahájení stavby je včetně července 2008 dosud proinvestováno (vyfakturováno) přes 6,995 milionů EUR, což činí 61,4 % aktualizovaného plánu.

Více o Severočeské vodárenské společnosti (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.
Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

O SMP CZ, SOGEA-SATOM (zhotovitel stavby):

Hlavní účastník konsorcia - SMP CZ a. s. - v současné době patří mezi patnáct nejvýznamnějších stavebních společností v ČR. Jejím jediným akcionářem je skupina VINCI, divize Construction, část Filiales Internationales. Změna názvu společnosti ze SMP Construction na SMP CZ, která nastala v průběhu roku 2005, souvisela s právním procesem převodu jmění na jediného akcionáře (tzv. squeeze-out). SMP CZ je společnost, která je organizována v oborově profilovaných divizích - dopravních staveb, podzemních staveb a specializací, vodohospodářských staveb, průmyslových staveb a servisních činností.

O VOD-KA (správce stavby):

Společnost VOD-KA zajišťuje řízení stavebních prací a dohled nad jejich prováděním tak, aby dílo bylo dokončeno v požadované kvalitě, ve stanovených termínech, za stanovenou smluvní cenu a bylo schopné převzetí objednatelem a provozovatelem k uvedení do zkušebního a trvalého provozu. Společnost VOD-KA a. s. se osvědčila jako správce staveb v rámci již realizovaného integrovaného projektu SVS „Podkrušnohoří“ (2004 – 2006).


home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Proběhl ředitelský kontrolní den stavby v rámci projektu SVS Lužická Nisa – Pitná voda
Vytištěno: 24.06.2017 12:33, www.svs.cz