Pro média a PR

Proběhl ředitelský kontrolní den v rámci probíhající intenzifikace a rekonstrukce úpravny vody Meziboří

Teplice, 31. října 2013


V Meziboří u Litvínova dnes proběhl ředitelský kontrolní den na největší probíhající stavbě Severočeské vodárenské společnosti (SVS), kterou je intenzifikace a rekonstrukce úpravny vody Meziboří ve finančním objemu 238,5 mil. Kč (bez DPH). Ředitelského kontrolního dne stavby se v areálu úpravny vody zúčastnili představitelé investora (SVS), zhotovitele (Sdružení ÚPRAVNA VODY 2012), samosprávy, médií a další hosté. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Poté, co jsme v období 2005-2010 splnili požadavky nové legislativy v oblasti čištění odpadních vod v městech a obcích nad 2000 obyvatel, přesunuli jsme výrazně těžiště aktivit k realizaci opatření v oblasti výroby a distribuce pitné vody. Intenzifikace a rekonstrukce úpravny vody Meziboří je naší největší běžící stavbou. K aktuálnímu průběhu prací mohu s potěšením konstatovat, že se projevuje zkušenost a kvalita zhotovitele, který vzešel z otevřeného výběrového řízení. Doposud jsme ze strany spotřebitelů nezaznamenali žádnou stížnost, stavbu se tak daří realizovat tak, aby byl její dopad minimální. Práce běží dle schváleného harmonogramu a žádný skluz nepředpokládáme. Postup prací je koordinován bez problémů i díky zkušenostem provozovatele, který zvládá zajišťovat zásobení vodou i přes nutné technologické odstávky“.

Starosta města Meziboří, Petr Červenka, k této stavbě dodává: „Jsem rád, že máme takto významnou stavbu na území našeho města, a desetitisíce obyvatel tohoto regionu tak mohou pít vodu, upravenou pro spotřebitele na zdejší úpravně. Kvalitní pitná voda však není zdaleka takovou samozřejmostí, jak se mnohdy lidé domnívají. Naše město je akcionářem SVS a. s. a my tak máme možnost působit na fungování a řízení této společnosti. Právě na této stavbě pak lze vidět nutnost investic do modernizace technologie úpravny z důvodu zhoršování kvality vstupní surové vody, tj. vody z přehrady Fláje, aby si lidé doma mohli otočit kohoutkem a dostala se k nim kvalitní pitná voda.“

Více o stavbě:

Úpravna vody Meziboří je jedním ze základních prvků skupinového vodovodu Fláje, který je součástí Severočeské vodárenské soustavy, která zajišťuje zásobování obyvatel v Ústeckém kraji kvalitní pitnou vodou. Byla postavena v letech 1954 - 1963 jako součást rozsáhlého vodního díla Fláje (přehrada na Flájském potoce, přivaděč do vyrovnávací nádrže na konci s elektrárnou, úpravna vody Meziboří a řady pro zásobování měst Most, Litvínov, Duchcov, Teplice a Bílina). Její max. výkon byl 800 l/s. Postupné zhoršování kvality vstupní surové vody přivedlo SVS jako jejího vlastníka k rozhodnutí doplnit a modernizovat na úpravně používanou technologii, při současném snížení max. výkonu na 550 l/s.

Projekt řeší doplnění technologie úpravy vody o první separační stupeň, rekonstrukci akumulační nádrže pod pískovými filtry a souvisejícího armaturního prostoru a doplnění a modernizaci chemického hospodářství. Součástí je rekonstrukce akumulace upravené vody 4 x 2 125 m3 a čerpací stanice Meziboří. Součástí je rovněž celková stavební rekonstrukce objektu úpravny. Celá stavba proběhne v objektech a areálu úpravny, na pozemcích ve vlastnictví SVS. Rekonstrukcí se nezmění systém dopravy vody do vodovodního systému ani systém odvádění odpadních vod z úpravny.

Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 3. září 2012 a stavební práce mají být dokončeny do 26. června 2015.

Postup výstavby je rozdělen na dva celky. První s délkou trvání cca 20 měsíců a výkonem omezeným na 270 l/s zahrnuje rekonstrukci odběrného objektu, výstavbu inženýrských objektů, reakční nádrže a flotace, rekonstrukci čerpací stanice, vodojemu upravené vody a chemického hospodářství. Druhý celek s délkou trvání cca 14 měsíců a výkonem omezeným na 180 l/s zahrnuje rekonstrukci pískové filtrace, akumulace, dokončení systému řízení technologických procesů a chemického hospodářství. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované úpravny.

Investorem stavby v celkovém objemu 238 495 849,- korun (bez 20% DPH) je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení „Sdružení ÚPRAVNA VODY 2012“, jehož vedoucím účastníkem je stavební společnost SYNER s. r. o. Dalším účastníkem jsou firmy specializující se na dodávky technologií ve „Sdružení ARKO TECHNOLOGY – VA TECH WABAG – KUNST“.

Aktuální stav prací:

V současnosti je prostavěno 71 mil. Kč (bez DPH), což představuje cca. 30 % z celkové ceny díla.

Probíhají práce na 1. ucelené části, kterou představuje 1. stupeň čištění. Práce byly zahájeny demolicí objektu LTO a přeložením kabelu ČEZ, čímž bylo uvolněno staveniště pro provádění prací na objektech mezi retenční nádrží a provozní budovou úpravny. Postupně v návaznosti na dalších objektech (např. nové reakční nádrže, technologické rozvody) probíhají stavební a technologické práce na odběrném objektu, jednotlivé kroky mají zásadní vliv na provoz ÚV a jsou nutné dílčí a celkové odstávky ÚV. Nadále pokračují stavební úpravy v provozní budově. V provozní budově úpravny jsou stavebně i technologicky dokončeny reakční nádrže, probíhají práce na dávkování koagulantu, polymerního flokulantu a dávkování oxidu uhličitého. Byly rovněž zahájeny práce na objektu flotace – bourací práce, betonáže.

Co se rekonstrukce vodojemu upravené vody týče, tak je dokončena rekonstrukce jednotlivých komor vodojemu, a probíhá rekonstrukce manipulačních prostorů. Před dokončením je rekonstrukce čerpací stanice. Je dokončena rekonstrukce 1. části skladování oxidu uhličitého, a byly dobudovány vodovodní a kanalizační řady - 1. část. V návaznosti na instalace nového zařízení postupně probíhá napojování SŘTP.

Vývoj situace v souvislosti s podáním rozkladu SVS proti rozhodnutí ÚOHS:

Je potřeba rovněž zmínit medializovanou pokutu, kterou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s touto stavbou uložil SVS za údajné porušení zákona o veřejných zakázkách. Podrobně jsme o tom informovali 7. 12. 2012 na našich webových stránkách. SVS tehdy obdržela od ÚOHS rozhodnutí o „spáchání správního deliktu“, ve kterém Úřad uložil SVS pokutu ve výši 5 mil. Kč. S tímto rozhodnutím jsme nesouhlasili, a podali jsme proti němu rozklad k předsedovi ÚOHS. Předseda ÚOHS v srpnu t.r., na základě argumentů které jsme uvedli v rozkladu, pětimilionovou pokutu zrušil s tím, že celou věc vrátil k novému projednání.

Sdružení zhotovitelů:

Zhotovitelem stavby je „Sdružení ÚPRAVNA VODY 2012“, jehož vedoucím účastníkem je stavební společnost SYNER s. r. o. Dalším účastníkem jsou firmy specializující se na dodávky technologií ve „Sdružení ARKO TECHNOLOGY – VA TECH WABAG – KUNST“.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Proběhl ředitelský kontrolní den v rámci probíhající intenzifikace a rekonstrukce úpravny vody Meziboří
Vytištěno: 28.06.2017 12:40, www.svs.cz