Pro média a PR

Proběhla mimořádná valná hromada SVS a. s.

Teplice, 15. listopadu 2012

Impulsem pro svolání mimořádné valné hromady SVS byl dopis akcionáře – statutárního města Děčín – z 28. 6. 2012 s žádostí o svolání mimořádné valné hromady, s uvedením navrhovaného programu jednání Záležitost zastoupení statutárních měst v orgánech společnosti. 

Vedení SVS poté vyzvalo dopisem ze 4. 7. 2012 tohoto akcionáře k doplnění původní žádosti tak, aby plně odpovídala znění obchodního zákoníku. Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti na svém nejbližším jednání 19. 7. 2012 svým usnesením rozhodlo, že po obdržení doplněné žádosti statutárního města Děčín o zákonné formulace podle obchodního zákoníku svolá mimořádnou valnou hromadu. Vedení SVS 25. 7. 2012 obdrželo doplněnou žádost akcionáře statutárního města Děčín o svolání mimořádné valné hromady, která již obsahovala všechny právní náležitosti.

Bezprostředně 26. 7. 2012 o tom informovala SVS všechny své akcionáře formou e-mailu, aby byli schopni s předstihem zajistit řádné delegace svých zástupců na mimořádnou valnou hromadu. Protože se letos na řádné valné hromadě SVS 7. 6. 2012 opět vyskytly na straně některých akcionářů společnosti problémy s doklady prokazujícími, že na jejich straně bylo učiněno zadost požadavkům zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), SVS současně všem akcionářům zaslala v tomto e-mailu k ev. použití vzory usnesení o delegaci tak, aby naplňovaly všechny zákonné požadavky.

Akcionář – zástupce města Mimoň – se po projednání s některými dalšími starosty Liberecka obrátil 1. 8. 2012 na akcionáře Děčín s žádostí o posunutí termínu konání mimořádné valné hromady na říjen, aby bylo možné závažnou tématiku navrhovanou pro jednání mimořádné valné hromady projednat na řádných jednáních zastupitelstev.

Aby se předešlo ev. nedorozuměním při přípravě programu mimořádné valné hromady, sešli se pověření zástupci orgánů SVS se zástupci akcionáře - statutárního města Děčín - na jednání 2. 8. 2012. Protože akcionář netrval na zákonném termínu svolání mimořádné valné hromady do 40 dní, byla tato nová informace projednána na nejbližším jednání představenstva SVS 20. 8. 2012 a akcionářům SVS byl 23. 8. 2012 rozeslán e-mail s konkrétním termínem konání mimořádné valné hromady 15. 11. 2012 v Teplicích.

Informace o konání mimořádné valné hromady byla zveřejněna dne 15. 10. 2012 ve všech okresních mutacích Deníků Bohemia v Ústeckém a Libereckém kraji. 

Zároveň byla všem akcionářům rozeslána pozvánka spolu s programem jednání mimořádné valné hromady.


Ve čtvrtek 15. listopadu 2012 se v Domě kultury v Teplicích uskutečnila od 10:00 hod mimořádná valná hromada SVS a. s. Při zahájení valné hromady bylo přítomno 179 akcionářů SVS, držitelů akcií v hodnotě představující 84,52% základního kapitálu společnosti, tj. mimořádná valná hromada byla usnášeníschopná.


Mimořádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s.:

- schválila jednací a hlasovací řád, zvolila orgány valné hromady
- vyslechla a vzala na vědomí přednesenou zprávu představenstva
- zvolila za člena dozorčí rady Ing. Vlastimila Vozku (za okr. Most, primátor statutárního města Mostu)
- schválila odměňování členů statutárních orgánů společnosti pro rok 2012

Po skončení jednání mimořádné valné hromady následovala diskuse, kterou akcionáři využili k položení dotazů souvisejících s řízením společnosti či se solidaritou malých a velkých akcionářů. Podrobně byla objasněna také struktura ceny vody.

MUDr. Tomáš Indra, MBA, předseda představenstva SVS, dodává: „Jednání mimořádné valné hromady prokázalo, že si akcionáři uvědomují význam velké vodárenské společnosti. Některá nedorozumění či nenaplněná očekávání akcionářů, která vznikla po jednání řádné valné hromady v červnu tohoto roku, se již podařilo vysvětlit, a tak můžeme dnešní jednání uzavřít pozitivně. SVS tak nadále úspěšně plní roli, pro kterou byla městy a obcemi založena, můžeme tak pokračovat v realizaci úkolů v souladu s podnikatelským záměrem společnosti.“

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, doplňuje: „Blížící se rok 2013 je pro naši společnost rokem významným, kdy oslavíme 20. výročí svého založení. Kulaté výročí firmy však nebude důvodem k okázalým prezentacím a slavnostním setkáním. Snažíme se pracovní čas a finanční prostředky směřovat výhradně tam, kam patří – k obnově a rozvoji vodárenské infrastruktury. Přesto si myslíme, že dvacet let existence velké vodárenské společnosti na severu Čech je minimálně důvodem k ohlédnutí, zamyšlení a srovnání. Připravujeme tak pro Vás, akcionáře SVS, dárek k řádné valné hromadě v červnu 2013. Můžete se těšit na publikaci, která připomene uplynulých dvacet let Vaší společnosti.“

       

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Proběhla mimořádná valná hromada SVS a. s.
Vytištěno: 28.06.2017 12:41, www.svs.cz