Pro média a PR

Proběhla řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti

Tisková zpráva

V pátek 3. června se v Estrádním sále Domu kultury v Teplicích uskutečnila od 10 hodin dopoledne řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS).

Již na začátku valné hromady byli přítomni akcionáři SVS - držitelé 64,45% akcií, takže valná hromada
byla usnášeníschopná.

Mezi hlavní body programu řádné valné hromady patřily:
- Zpráva představenstva za rok 2004 (přednesl předseda představenstva Petr Skokan)
- Zpráva o činnosti dozorčí rady (přednesl předseda dozorčí rady Ing. Jiří Kittner)
- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2004, konsolidované účetní závěrky za rok 2004 a návrhu
  na rozdělení zisku za rok 2004 (přednesl člen představenstva a generální ředitel Ing. Miroslav  
  Harciník)
- Informace o plnění podnikatelského záměru společnosti do roku 2005 (přednesl Ing. Miroslav   
  Harciník)
- Schválení podnikatelského záměru společnosti do roku 2010 (přednesl člen dozorčí rady 
  a ředitel odboru rozvoje a koncepce Ing. David Votava)
- Volba členů představenstva a dozorčí rady
- Schválení převodu akcií na obce Bohatice a Loužnice.

Valná hromada
- Vyslechla a vzala na vědomí výše uvedené přednesené zprávy
- Schválila účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku (ten bude
  v souladu se  stanovami převeden do fondu reinvestic a rezervního fondu, přičemž letos – stejně
  jako loni – nebudou  vypláceny tantiémy členům statutárních orgánů)
- Schválila podnikatelský záměr společnosti do roku 2010
- Schválila převod akcií na obce Bohatice a Loužnice, čímž se tyto stanou akcionáři SVS.

Dva členové představenstva byli na valné hromadě voleni z důvodu ukončení funkčního období a další člen představenstva byl volen po předchozí kooptaci z června 2004. Členy představenstva byli opět zvoleni Petr Skokan a Ing. Ivo Sušický a zvolen byl i dosavadní kooptovaný člen Ing. Vladimír Bártl.
Z důvodu ukončení funkčního období byli rovněž voleni dva členové dozorčí rady zastupující zaměstnance SVS – do dalšího funkčního období byli opět zvoleni Mgr. Jan Bistranin a Ing. David Votava.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, dodává: „Výsledky roku 2004 našim akcionářům ukázaly, že Severočeská vodárenská společnost je stabilizovaná, konsolidovaná firma s velkým rozvojovým potenciálem. Dnes schválený podnikatelský záměr společnosti do roku 2010 tvoří rámec intenzivního rozvoje v dalších letech, který povede ke srovnání úrovně vodohospodářské infrastruktury v regionu SVS s vyspělými státy Evropské unie.“

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel a člen představenstva, na to navazuje: „Jako zásadní věc oceňuji zejména jednoznačné schválení podnikatelského záměru naší společnosti do roku 2010, které nám umožní rozpracovávat jej dál do konkrétních ročních investičních a finančních plánů.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Proběhla řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 20.07.2017 20:47, www.svs.cz