Pro média a PR

Proběhla řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti


Tisková zpráva

Ve středu 7. června se v Estrádním sále Domu kultury v Teplicích uskutečnila od 10:00 hod řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS).

Již na začátku valné hromady byli přítomni akcionáři SVS - držitelé akcií v hodnotě představující 52,7% základního kapitálu společnosti, takže valná hromada byla usnášeníschopná.

Mezi hlavní body programu řádné valné hromady patřily:

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2005 (přednesl předseda představenstva Petr Skokan).
- Zpráva o činnosti dozorčí rady (přednesl předseda dozorčí rady Ing. Jiří Kittner).
- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2005, konsolidované účetní závěrky za rok 2005
a návrhu na rozdělení zisku za rok 2005 (přednesl člen představenstva a generální ředitel Ing. Miroslav Harciník).
- Informace o plnění Podnikatelského záměru společnosti do roku 2005 (přednesl Ing. Miroslav Harciník).
- Schválení převodu 1 ks vlastní akcie podle § 161 Obchodního zákoníku z Ministerstva financí ČR na SVS a. s.

Řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s.

- Vyslechla a vzala na vědomí výše uvedené přednesené zprávy.
- Schválila účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Zisk ve výši přes 226 milionů korun bude v souladu se stanovami společnosti převeden částečně do rezervního fondu (5%) a celá zbývající část do fondu reinvestic, přičemž letos – stejně jako loni – nebudou vypláceny dividendy akcionářům.
- Schválila převod 1 ks akcie z Ministerstva financí ČR na SVS.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, dodává: „Výsledky roku 2005 našim akcionářům ukazují, že Severočeská vodárenská společnost je stabilizovaná a konsolidovaná firma, která plní roli, pro kterou byla severočeskými městy a obcemi zřízena. Kladný hospodářský výsledek bude žádoucí plánovat i pro příští období, protože musíme vygenerovat dostatek vlastních finančních zdrojů k realizaci tzv. strategických investic. Bez zajištění vlastních zdrojů v dostatečné výši bychom nemohli žádat o dotace z fondů Evropské unie.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Proběhla řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 20.07.2017 20:45, www.svs.cz