Pro média a PR

Proběhla řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti


Tisková zpráva

Ve čtvrtek 7. června 2007 se v Estrádním sále Domu kultury v Teplicích uskutečnila od 10:00 hod řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS).

Již na začátku valné hromady byli přítomni akcionáři SVS - držitelé akcií v hodnotě představující 61,31 % základního kapitálu společnosti, takže valná hromada byla usnášeníschopná.

Mezi hlavní body programu řádné valné hromady patřily:
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2006 (přednesl předseda představenstva Petr Skokan).
- Zpráva o činnosti dozorčí rady (přednesl předseda dozorčí rady Ing. Jiří Kittner).
- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2006, konsolidované účetní závěrky za rok 2006
a návrhu na rozdělení zisku za rok 2006 (přednesl člen představenstva a generální ředitel Ing. Miroslav Harciník).
- Změna stanov společnosti (přednesl Ing. Miroslav Harciník).
- Volba členů představenstva společnosti (návrh představenstva přednesl Petr Skokan).
- Schválení převodu 1 ks akcie podle na obec Velké Chvojno.

Řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s.:
- Vyslechla a vzala na vědomí výše uvedené přednesené zprávy.
- Schválila účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Zisk po zdanění ve výši přes 341,3 milionů korun bude použit následovně: v souladu s Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti půjde 5 % ze zisku do rezervního fondu a celá zbývající část do fondu reinvestic. Letos – stejně jako v předchozích letech – nebudou vypláceny dividendy akcionářům.
- Valná hromada schválila nové znění stanov společnosti. Jde o revizi stanov, která je uvádí do souladu s novým schváleným organizačním řádem a podpisovým řádem společnosti.
- Valná hromada zvolila tyto nové členy představenstva:
Mgr. Jana Kubatu, primátora Ústí nad Labem, jenž byl po rezignaci Mgr. Petra Gandaloviče představenstvem v prosinci 2006 zvolen náhradním členem představenstva;
Jindřicha Stádníka, radního statutárního města Chomutov, jenž v představenstvu nahradí Ing. Vladimíra Bártla, který rezignoval v březnu 2007.
- Schválila převod 1 ks akcie na obec Velké Chvojno, která se tak stala dalším akcionářem společnosti.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, dodává: „Výsledky roku 2006 našim akcionářům ukazují, že Severočeská vodárenská společnost je stabilizovaná a konsolidovaná firma, která plní roli, pro kterou byla severočeskými městy a obcemi zřízena. Kladný hospodářský výsledek opět použijeme pro realizaci tzv. strategických investic, což je mimořádně aktuální nyní, kdy ještě není nastaveno přislíbené finanční plnění z fondů Evropské unie a státu. Samozřejmě vítám, že po valné hromadě již bude pokračovat představenstvo společnosti ve své práci v plné sestavě.“

Více o společnosti:


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem
o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Proběhla řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 26.07.2017 00:50, www.svs.cz