Pro média a PR

Proběhla řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti


Tisková zpráva, 3. června 2009

Ve středu 3. června 2009 se v Domě kultury obce Mšené - Lázně uskutečnila řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS).

Již na začátku valné hromady v 10:00 hod byli v sále přítomni akcionáři SVS - držitelé akcií v hodnotě představující 55,14 % základního kapitálu společnosti, takže valná hromada byla usnášeníschopná.

Mezi hlavní body programu řádné valné hromady patřilo:
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2008 (přednesl předseda představenstva Petr Skokan).
- Zpráva o činnosti dozorčí rady (přednesl předseda dozorčí rady Ing. Jiří Kittner).
- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008, konsolidované účetní závěrky za rok 2008
a návrhu na rozdělení zisku za rok 2008 (přednesl člen představenstva a generální ředitel Ing. Miroslav Harciník).
- Volba členů představenstva.
- Volba členů dozorčí rady.

Řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s.:
- Vyslechla a vzala na vědomí výše uvedené přednesené zprávy.
- Schválila účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Zisk po zdanění ve výši přes 344,3 milionů korun bude použit následovně: v souladu s Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti půjde 95 %, tj. 327 milionů korun do fondu reinvestic a zbytek, tj. 5 % do rezervního fondu. Letos – stejně jako v předchozích letech – nebudou vypláceny dividendy akcionářům.
- Valná hromada zvolila na další funkční období za členy představenstva stávající členy představenstva Petra Skokana a Ing. Iva Sušického, CSc.
- Valná hromada zvolila na další funkční období za členy dozorčí rady stávající členy dozorčí rady, kteří v tomto orgánu zastupují zaměstnance SVS: Mgr. Jana Bistranina a Ing. Davida Votavu.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, dodává: „Výsledky roku 2008 ukazují, že Severočeská vodárenská společnost nadále plní roli, pro kterou byla před více než patnácti lety severočeskými městy a obcemi zřízena. Kladný hospodářský výsledek opět použijeme pro realizaci připravených investic. V současnosti totiž stále ještě není jisté, zda a kolik se nám podaří získat jako finanční podporu formou dotace pro ty projekty, které musíme zrealizovat ještě v rámci přechodného období. Vítám, že orgány SVS budou moci po valné hromadě ve staronovém složení plynule navázat na svou dosavadní práci.“

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Proběhla řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 25.07.2017 18:42, www.svs.cz