Pro média a PR

Proběhla řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti

Teplice, 8. června 2012

Proběhla řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti
Ve čtvrtek 7. června 2012 se v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem uskutečnila od 10:00 hod řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS).

Při zahájení valné hromady bylo přítomno 132 akcionářů SVS, držitelů akcií v hodnotě představující 69,42 % základního kapitálu společnosti, tj. valná hromada byla usnášeníschopná.

Do programu řádné valné hromady patřily např. body:

- zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2011,
- zpráva o činnosti dozorčí rady,
- schválení řádné účetní závěrky za rok 2011, konsolidované účetní závěrky za rok 2011
  a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011,
- volba člena představenstva,
- volba členů dozorčí rady.

Řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s.: 

- Vyslechla a vzala na vědomí výše uvedené přednesené zprávy.
- Schválila účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Zisk ve výši 316,3 milionů korun bude použit následovně: v souladu s Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti půjde 95 %, tj. 300,4 milionů korun do fondu reinvestic a zbytek, tj. 5 % do rezervního fondu. Letos – stejně jako v předchozích letech – nebudou vypláceny dividendy.
- Zvolila za člena představenstva Ing. Bronislava Špičáka, doposud náhradního člena představenstva.
- Zvolila na další funkční období za členy dozorčí rady (v abecedním pořadí):
Ing. Josef Bíža (okr. Litoměřice, starosta obce Mšené-lázně)
Ing. Jiří Kittner (okr. Liberec)
Jaroslav Kubera (okr. Teplice, primátor statutárního města Teplice)
PaedDr. Jiří Kulhánek (okr. Chomutov, starosta města Kadaň)
Ing. Josef Poláček (okr. Děčín, místostarosta města Varnsdorf)
Mgr. Radek Reindl (okr. Louny, starosta města Podbořany)

MUDr. Tomáš Indra, MBA, předseda představenstva SVS, dodává: SVS opakovaně hospodaří se ziskem, který se souhlasem akcionářů celý vkládá do fondu reinvestic. Díky zajištění vlastních finančních zdrojů v dostatečné výši jsme mohli realizovat legislativou požadované strategické investice v oblasti čištění odpadních vod a obnovu majetku i přes nečekané problémy se získáváním evropských dotací. Stabilita a výkonnost SVS je dobrým předpokladem pro úkoly dalšího období, kdy se soustředíme na zvýšené tempo obnovy majetku a strategické investice v oblasti výroby pitné vody. SVS nadále úspěšně plní roli, pro kterou byla městy a obcemi založena.“

Více o společnosti: 

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Proběhla řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 25.06.2017 02:22, www.svs.cz