Pro média a PR

Proběhla řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s.

Teplice, 13. června 2013

Ve čtvrtek 13. června 2013 se v Domě Kultury v Teplicích uskutečnila od 10:00 hod řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS).

Při zahájení valné hromady bylo přítomno 116 akcionářů SVS, držitelů akcií v hodnotě představující 44,82% základního kapitálu společnosti, tj. valná hromada byla usnášeníschopná.

Na programu řádné valné hromady byly následující body:
1.) Zahájení
2.) Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
3.) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2012
4.) Zpráva dozorčí rady
5.) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012
a návrhu na rozdělení zisku
6.) Schválení odměn členů orgánů společnosti
7.) Volba 2 členů představenstva
8.) Volba 2 členů dozorčí rady
9.) Řešení ceny vody pro odběratele
10.) Diskuse k aktuálním otázkám činnosti SVS

Řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s.: 

 • vyslechla a vzala na vědomí výše uvedené přednesené zprávy
 • schválila účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku:
  Zisk ve výši 341,5 milionů korun bude použit následovně – v souladu s obchodním zákoníkem
  a stanovami společnosti půjde 95 %, tj. 324,4 milionů korun do fondu reinvestic a zbytek, tj. 5 % do rezervního fondu. Letos – stejně jako v předchozích letech – nebudou vypláceny dividendy.
 • rozhodla podle obchodního zákoníku (§187 odst. 1 písm. g) a stanov společnosti (čl. 19, odst. 2, písm. h) o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 • zvolila na další funkční období za členy představenstva:
  Mgr. Hana Moudrá (starostka města Česká Lípa)
  Ing. David Votava (ředitel odboru rozvoje a investic SVS)
 • zvolila na další funkční období za členy dozorčí rady z řad zaměstnanců SVS:
  Ing. Martin Matzek (vedoucí úseku realizace investic)
  Arnošt Šorm (oblastní inspektor, odbor správy majetku)

Následovala diskuse s akcionáři, kteří se vyjadřovali k nejrůznějším tématům týkající se chodu společnosti, mj. se diskutovala i otázka ceny vody. Odpovědností managementu je dodržovat poslání společnosti, schválený podnikatelský záměr a provozní smlouvu. Odpovědností akcionářů je zachovat dlouhodobě vyvážený poměr ekonomických parametrů ceny vody tak, aby byla naplněna jejich podnikatelská očekávání, poslání společnosti a finanční stabilita vlastníka a provozovatele.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, dodává: „Jednání valné hromady opětovně potvrzuje, jak citlivě je cena vody vnímána. Vysvětlujeme proto neustále, že cena vody souvisí s vytvářením zdrojů na obnovu vodárenského majetku. Před dvaceti lety při svém vzniku SVS získala historickou infrastrukturu, jejíž náležitou obnovu musí na rozsáhlém území dvou sousedících krajů zajistit. Obnova byla dlouhodobě za dob totality podinvestovaná. Ale i v několika předchozích letech, kdy jsme byli donuceni přísnější evropskou legislativou masivně investovat do čištění odpadních vod, byla obnova sítí - vodovodů a kanalizací - na druhé koleji. Je proto logické, že tlak na snížení ceny vody se odrazí v objemu finančních prostředků právě na obnovu majetku, v konečném důsledky tedy na její technické kondici. Samozřejmě se snažíme hledat rezervy uvnitř současné ceny vody, což se nám celkem daří a trend nárůstu ceny má klesající tendenci. Obrovskou rezervu stále vidíme v částce, kterou si z ceny vody formou DPH a řady dalších legislativně stanovených poplatků odebírá stát – jde téměř o třetinu! Je třeba mít neustále na paměti, že zlepšovat technický stav vodovodních a kanalizačních sítí nám jako vlastnické společnosti ukládá zákon.“

Ing. Josef Poláček, místopředseda dozorčí rady SVS, závěrem shrnuje: „SVS opakovaně hospodaří se ziskem, který se souhlasem akcionářů celý vkládá do fondu reinvestic. Věřím proto, že se i v dalším období budeme moci věnovat mnohem intenzivnější systematické obnově stávajícího vodohospodářského majetku. Díky pravidelným setkáním s akcionáři před konáním valné hromady a po diskusích na dnešním jednání musím u akcionářů ocenit, že prokazují vysokou míru zodpovědnosti dodržováním základních principů, na kterých je společnost postavena. Jedná se především o uplatnění jednotné solidární ceny vody pro celé území, uplatnění racionálních podnikatelských metod v hospodaření společnosti a vkládání zisku do obnovy a rozšiřování majetku společnosti.“

Kontakt:
Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Proběhla řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s.
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz