Pro média a PR

Proběhly aktivy akcionářů Severočeské vodárenské společnosti


Tisková zpráva

29. dubna 2008 se uskutečnil poslední ze série aktivů akcionářů konaných v rámci bývalých okresů v regionu působnosti Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS). Aktivy akcionářů každoročně předznamenávají konání řádné valné hromady společnosti, která se letos uskuteční 4. června od 10 hodin v Domě kultury v Teplicích.

Setkání akcionářů SVS – zástupců severočeských měst a obcí - s vedením společnosti a s členy jejích orgánů každoročně pravidelně předcházejí konání valné hromady. Region působnosti SVS zahrnuje sedm bývalých okresů Ústeckého kraje a tři okresy Libereckého kraje, s celkem 459 akcionáři – městy a obcemi. Letos se od 25. března uskutečnilo sedm aktivů akcionářů, protože ve třech případech byla setkání zorganizována společně pro dva sousedící okresy s menším počtem akcionářů.

Letošní program aktivů akcionářů zahrnoval:
- Aktuální informace k problematice získávání dotací z EU na realizaci investic SVS
- Vyhodnocení investičního plánu za rok 2007 a investiční plán na rok 2008
- Aktualizace Podnikatelského záměru společnosti do roku 2010
- Výsledky hospodaření za rok 2007, plán na rok 2008 a zdroje financování potřeb SVS
- Přehled výsledku studií nakládání s odpadními vodami v aglomeracích pod 2 tis. obyvatel
- Informace o přípravě valné hromady a nominace členů dozorčí rady na období 2008 – 2012
- Diskuze.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: „Spojuje nás společný cíl – uvést vodohospodářskou infrastrukturu v co nejvyšší míře do konce přechodného období do souladu s náročnější legislativou. Aktivy akcionářů se osvědčují jako příležitost k prezentaci výsledků práce společnosti akcionářům, k podrobnému seznámení s dalšími plány i k diskuzím o potřebách a problémech konkrétního regionu a jednotlivých města obcí. Akcionáři letos rovněž nominovali své zástupce pro další funkční období do dozorčí rady. Projednané návrhy bude schvalovat červnová řádná valná hromada.“

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Proběhly aktivy akcionářů Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 20.07.2017 20:34, www.svs.cz