Pro média a PR

Proběhly aktivy akcionářů SVS – pravidelná setkání se zástupci měst a obcí

Teplice, 30. dubna 2013


Dnes se uskutečnil poslední ze série aktivů akcionářů v regionu působnosti Severočeské vodárenské společnosti a.s. (SVS). 

Region působnosti SVS zahrnuje sedm okresů Ústeckého kraje a tři okresy Libereckého kraje, s celkem 458 akcionáři – městy a obcemi. Aktivy akcionářů každoročně předcházejí konání řádné valné hromady společnosti, která se uskuteční 13. června 2013 v Domě kultury v Teplicích. 

Letos se uskutečnily tři aktivy akcionářů, protože setkání jsou zorganizována pro více sousedících okresů s menším počtem akcionářů. Letošní série setkání byla zahájena 9. dubna, a to pro 62 přítomných akcionářů ze tří okresů Libereckého kraje: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Liberec. Pokračovala následně 16. dubna setkáním pro zástupce okresů Louny, Most a Chomutov, kterého se zúčastnilo 61 akcionářů, a skončila 30. dubna setkáním 71 zástupců okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Letošní program aktivů akcionářů zahrnoval:
· Vyhodnocení investičního plánu za rok 2012 a investiční plán na rok 2013;
· Plnění podnikatelského záměru 2012
· Výsledky hospodaření za rok 2012
· Zdroje financování investičních potřeb SVS 2012 – 2013;
· Informace o přípravě řádné valné hromady;
· Představení kandidátů do P a DR na období 2013 – 2017
· Prezentace společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
· Diskuze

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Účast na těchto setkáních s akcionáři má vzrůstající tendenci a mne těší aktivní zájem představitelů měst a obcí o dění ve společnosti. Využíváme těchto každoročních setkání k prezentaci výsledků práce a hospodaření společnosti, k podrobnému seznámení s dalšími plány i k projednání potřeb a problémů konkrétního regionu a jednotlivých měst a obcí. Velký prostor proto věnujeme diskuzi. Další setkání plánujeme na podzim. “

V rámci diskuse zazněla celá řada dotazů, např. koordinace stavebních prací, problematika vodovodních přípojek, a v neposlední řadě i otázka ceny vody.

Přítomní akcionáři rovněž uvítali možnost přesvědčit se o transparentnosti a otevřenosti v rámci výběrových řízení, a ujistit se tak na vlastní kůži, že má SVS zájemzískané prostředky vynakládat maximálně efektivně. Společnost přijala nové znění směrnice o zadávání zakázek, kde je zakotvena účast místně příslušného starosty v hodnotící komisi výběrového řízení v „jeho“ lokalitě. Každým dnem tak mohou představitelé měst očekávat pozvánky do těchto komisí.

Více o SVS:
Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:
Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: 
 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Proběhly aktivy akcionářů SVS – pravidelná setkání se zástupci měst a obcí
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz