Pro média a PR

Proběhne souběžná rekonstrukce 103 let starého vodovodu a kanalizace v Koněvově ul. v Ústí nad Labem

Teplice, 26. června 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Ústí nad Labem další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci 103 let starého vodovodu a kanalizace v Koněvově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný vodovod a kanalizacev Ústí nad Labem - Koněvově ulici zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 90 připojených obyvatel tohoto úseku. Stavba patří do kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků SVS, tj. 830 milionů korun.“ 

Více o stavbě:

Stávající litinový rozváděcí vodovodní řad v Koněvově ulici průměru 100 mm byl uveden do provozu roku 1910. Vlivem stáří je dnes ve špatném technickém stavu, potrubí je zkorodované, z více než 20% inkrustované a proto poruchové. Řad je veden v asfaltovém chodníku a komunikaci. V souběhu je středem komunikace vedena jednotná betonová kanalizace průměru 500 mm z roku 1926. Její část byla v roce 2003 částečně opravena vložením rukávce v délce 52 metrů a PVC potrubí v délce 36 metrů. Je nutné vyměnit její zbývající úseky, kde dosahuje koroze a obrus stěn více než 50%, jsou zde špatně napojené přípojky, vypadané střepy potrubí a tím dochází k natékání vody z okolí do kanalizace.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z polyetylénu PE průměru 110 mm v délce 543,3 metrů. Pro kanalizaci se použije kameninové potrubí průměru 500 mm v délce 238,4 metrů. Součástí stavby bude přepojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek na trase, osazení tří nových hydrantů a vybudování šesti nových revizních šachet. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. června, přípravné práce na staveništi budou zahájeny 1. července, vlastní výkopové práce začnou od 8. července. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Proběhne souběžná rekonstrukce 103 let starého vodovodu a kanalizace v Koněvově ul. v Ústí nad Labem
Vytištěno: 25.06.2017 02:18, www.svs.cz