Pro média a PR

Probíhá další letošní plánovaná investiční akce - rekonstrukce hrubého předčištění na ČOV Mašťov

Teplice, 27. května 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Chomutovsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci hrubého předčištění na čistírně odpadních vod (ČOV) v Mašťově.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „V několika předchozích letech jsme prováděli rekonstrukce velkých ČOV, abychom je uvedli do souladu s požadavky nové přísnější legislativy. Nyní provádíme výměnu a doplnění dožívajících technologiíi na menších čistírnách.“ 

Více o stavbě:

Mechanicko-biologická ČOV v Mašťově s kapacitou 610 EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu koncem 70. let 20. století. Odpadní vody na ni natékají gravitační jednotnou kanalizací, na kterou je připojena většina producentů splašků v obci. Přes odlehčovací komoru před ČOV voda odtéká přes strojní česle do lapáku písku a odtud do oxidačního příkopu, provzdušňovaného aerátory. Aktivační směs poté odtéká do dosazovací nádrže, z které odtéká přečištěná vody do potoka Dubá II. 

Na ČOV nebyla od uvedení do provozu provedena žádná zásadní rekonstrukce stavebního ani technologického zařízení. Stávající lapák písku je nefunkční a oddělovací komora a hrubé předčištění jsou v nevyhovujícím stavu. V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci oddělovací komory, aby vyhověla maximálním dešťovým přítokům. Bude postaven nový žlab pro strojní jemné česle a nový vertikální lapák písku s pevným připojením pro fekál. Na dně lapáku bude instalován čeřící systém, zásobovaný vzduchem z kompresoru.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. května 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 16. srpna 2013. Rekonstrukce bude probíhat za provozu ČOV.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá další letošní plánovaná investiční akce - rekonstrukce hrubého předčištění na ČOV Mašťov
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz