Pro média a PR

Probíhá doplnění technologie v úpravně vody Rájec


Tisková zpráva, 16. ledna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí úpravu a doplnění technologie v úpravně vody Rájec na Ústecku.

“Doplnění technologie úpravny vody pro její kvalitu bude provedeno za provozu úpravny postupně, aby bylo zachováno potřebné množství a jakost vody dodávané do sítě,“
dodává Ing. David Votava, ředitel odboru koncepce a rozvoje Severočeské vodárenské společnosti.

Více o  stavbě:

Obec Petrovice na Ústecku s cca 530 obyvateli je zásobována z místního vodovodu. Je rozdělena na dvě tlaková pásma, která jsou zásobována z úpravny vody Rájec a z úpravny vody Petrovice. Úpravna vody Rájec vyrábí pitnou vodu z vodního zdroje Rájec – hraniční jímka. Je to dostatečně vydatný zdroj podzemní vody, který leží na hranicích se SRN. SVS se rozhodla nahradit původní technologii úpravny vody Rájec moderní technologií. Připravila proto na základě studie opatření, které na úpravně proběhne ve dvou etapách. Přinese změnu filtrace a nové kalové hospodářství.

Nyní se v úpravně vody Rájec dokončuje první etapa, instalace speciálního filtru s vysokou náplní granulovaného sorpčního aktivního uhlí, včetně nezbytných stavebních prací. V druhé etapě, jež se projekčně připravuje, bude technologie úpravny doplněna o další filtry. Díky tomu se zvýšené koncentrace některých kovů budou ze surové vody odstraňovat jiným způsobem než dosud. Bude rovněž doplněno kalové hospodářství kvůli potřebě praní filtrů úpravny a zpracování vzniklých kalů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. listopadu 2011. Stavební práce byly zahájeny v listopadu a mají být dokončeny do 31. ledna 2012.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá doplnění technologie v úpravně vody Rájec
Vytištěno: 25.06.2017 02:18, www.svs.cz