Pro média a PR

Probíhá investiční akce SVS pro lepší zásobování vodou v Domašíně


Tisková zpráva, 11. srpna 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje další ze svých letošních investičních akcí – na Chomutovskustaví čerpací stanici a výtlačný řad z úpravny vody Hradiště do Domašína ve finančním objemu 3,5 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Výstavba čerpací stanice a výtlačného řadu zajistí pro 160 připojených obyvatel Domašína a jeho místních částí Louchov a Petlery zásobování kvalitní pitnou vodou přímo z úpravny vody Hradiště.“
 
Více o  stavbě:

Obec Domašín a její místní části jsou dosud zásobovány vodou z vodojemu Louchov o objemu 2 x 150 m3. Do něho je čerpána voda z provozního vodojemu pro úpravnu Hradiště. Jde o vodu bez úpravy pH, dávkování vápenného hydrátu a ztvrzování oxidem uhličitým. Ve vodojemu Louchov jsou opakovaně překračovány limity pro železo.

Cílem investiční akce SVS je umožnit zásobování kvalitní pitnou vodou z nedávno zrekonstruované úpravny vody Hradiště (2004-2006). V rámci investiční akce SVS proto bude vybudována čerpací stanice v armaturní komoře akumulace úpravny vody, kde bude instalována dvojice čerpadel, se sáním z odběrného potrubí dopravujícího vodu na Chomutov. Bude postaven litinový výtlačný řad o průměru 80 mm v délce 520 metrů z nové čerpací stanice s napojením na potrubí do vodojemu Louchov. Bude zajištěno přenášení údajů o chodu čerpadel na dispečink. Trasa nového výtlačného řadu bude vedena výhradně po pozemcích v majetku SVS v k.ú. Hradiště u Vernéřova.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 2,942 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je společnost Komastav DS s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. června 2011 a bezprostředně byly zahájeny stavební práce. Termín dokončení je do 31. srpna 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá investiční akce SVS pro lepší zásobování vodou v Domašíně
Vytištěno: 25.07.2017 18:44, www.svs.cz