Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce aktivace na ČOV Libouchec

Teplice, 15. května 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Ústecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci aktivace na čistírně odpadních vod (ČOV) Libouchec.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „V předchozích letech tzv. přechodného období jsme prioritně prováděli rekonstrukce velkých ČOV, abychom je uvedli do souladu s požadavky nové přísnější legislativy, což se nám podařilo splnit. Nyní postupně provádíme opatření k výměněa doplnění dožívajících technologií menších čistíren, což je i případ obce Libouchec.“

Více o stavbě:

Splašková kanalizace a ČOV byly v obci Libouchec vybudovány v roce 1995. Kanalizace je zčásti oddílná a zčásti jednotná, což způsobuje nátok značného množství balastních vod na ČOV. ČOV s původně projektovanou kapacitou 2630 EO (ekvivalentních obyvatel) je mechanicko-biologická s předsazenou denitrifikací, nitrifikací, čtyřmi dosazovacími nádržemi a kalojemem o objemu 150 m3. Pro mechanické předčištění slouží jemné strojně stírané česle. Kal je odvodňován na 14 kalových polích. Přečištěné vody jsou vypouštěny do Jílovského potoka. Technologické vybavení ČOV nyní dožívá a vykazuje časté poruchy. Uzavírací armatury již téměř netěsní a poruchové jsou rovněž aerátory, takže není možné řídit množství kyslíku v aktivaci.

K rekonstrukci je navržena jedna z aktivačních nádrží, kde bude přerušovaný provoz míchání a provzdušňování – druhá bude sloužit jako záloha v původním vystrojení. V rekonstruované nádrži bude demontována původní turbína, budou vybourány spádové betony na dně a bude zde instalován jemnobublinný aerační systém a míchadlo. Jako zdroj aeračního vzduchu budou použita dvě dmychadla. Dále bude provedena výměna stávajících armatur nátoku na dosazovací nádrže a přítoky do dosazovacích nádrží budou propojeny. Bude doplněna elektroinstalace pro napojení nové technologie a návazně proběhne i úprava řídícího systému ČOV. Kapacita ČOV po rekonstrukci bude dostačujících 900 EO.

Investorem stavby je SVS. Předání staveniště proběhlo 23. dubna 2013 a vlastní práce byly zahájeny 2. května. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce aktivace na ČOV Libouchec
Vytištěno: 25.06.2017 02:19, www.svs.cz