Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce ČOV Velké Hamry


Tisková zpráva, 26. ledna 2011

Ve Velkých Hamrech na Jablonecku probíhá další z velkých investičních akcí Severočeské vodárenské společnosti – rekonstrukce a zkapacitnění místní čistírny odpadních vod. Stavba je ve finančním objemu téměř 41 milionů korun (vč. DPH). Investorem stavby je SVS, které se podařilo získat dotaci Ministerstva zemědělství ve výši téměř 12 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce ČOV Velké Hamry rovněž spadá do kategorie legislativně vyvolaných, tzv. strategických investic. Technologie ČOV neodpovídala požadavkům nové legislativy, především v odstraňování nutrientů. Původní kapacita také neumožňovala rozvoj aglomerace v souladu s územním plánem, tzn. napojování dalších objektů. Použití moderních technologií bezpochyby pozitivně ovlivní kvalitu vody v Kamenici, jež je přítokem Jizery.“

Více o  stavbě:

Tato čistírna odpadních vod s kapacitou 1 800 EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu v roce 1985 a dnes již nesplňuje požadavky nové, přísnější legislativy. Původně byla určena jen pro čištění odpadních vod z Velkých Hamrů, ale dnes vyvstává potřeba připojit další obyvatele Velkých Hamrů a navíc Plavů, proto zrekonstruovaná čistírna musí mít kapacitu zvýšenu až na 2 300 EO.

Stávající ČOV je mechanicko-biologická s hrubým předčištěním, usazovací nádrží, biofiltrem a dosazovací nádrží. Kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Tanvald, případně odvodňován na kalových polích. Přečištěné vody jsou vypouštěny do Kamenice.

Projekt řeší kompletní rekonstrukci a zkapacitnění ČOV, která bude ve dvoulinkovém provedení mechanicko-biologická s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a vertikálními dosazovacími nádržemi. Zahuštění kalu bude zachováno gravitační, odpouštěním kalové vody, poté dojde v kalojemu k anaerobní stabilizaci kalu. Stabilizovaný kal bude odvodňován na kalových polích. Nově bude postavena venkovní dvouplášťová nádrž o objemu 10 m3 na síran železitý pro chemickou eliminaci fosforu.

Celkový finanční objem stavby je 33,991 milionů korun (bez 20% DPH). SVS na financování použije kombinaci vlastních zdrojů, zvýhodněného úvěru a dotace. Dotace Ministerstva zemědělství je ve výši 35% z uznatelných nákladů, tj. 11,896 milionů korun.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení BAK stavební společnost a. s. se sídlem v Trutnově. Stavební práce byly zahájeny 15. 11. 2010 a do konce roku byly prostavěny necelé dva miliony korun. Rekonstrukce probíhá za provozu. Nyní jsou práce v souladu se schváleným harmonogramem do jara přerušeny. Stavba má být podle smlouvy dokončena do listopadu 2011. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny odpadních vod.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce ČOV Velké Hamry
Vytištěno: 26.07.2017 00:33, www.svs.cz