Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce dožilého vodovodu a kanalizace ve středu Tanvaldu pro cca. 320 připojených obyvatel

Teplice, 13. července 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Jablonecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu a kanalizace ve středu města Tanvald.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Prostředky se snažíme vynakládat maximálně efektivně, proto v Tanvaldu provádíme současnou rekonstrukci poruchových úseků kanalizace i vodovodu. Nové úseky vodovodu a kanalizace zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 320 připojených obyvatel.“

Více o stavbě:

Stávající litinové vodovodní řady průměru 60 mm v ulicích Školní, Komenského a Jiráskově v centru Tanvaldu byly uvedeny do provozu v letech 1925 – 1928. Vlivem stáří jsou ve špatném technickém stavu – silně inkrustované, čehož důsledkem je nedostatečný průtok vody a její zakalení. 

Kanalizační stoka v ulicích Palackého, Školní a Poštovní je z betonu průměru 600 mm. Její stav je nevyhovující, protože vykazuje značnou korozi betonu, vymleté dno a strop, podélné a příčné praskliny. Kanalizace je rozrušená velkou rychlostí splašků, v důsledku velkého spádu stoky. Dochází poté k vyplavování kaveren a při přívalových deštích se splašky vylévají na přilehlé nemovitosti.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí průměru 600 mm v délce 235 metrů a kamenina průměru 300 mm v délce 317 metrů. Kamenina průměru 600 mm v délce 100 metrů bude použita na výstavbu nového úseku stoky, vedené v komunikaci, čímž dojde ke zmenšení spádových poměrů v lokalitě. V délce 10 metrů bude sanace stoky provedena bezvýkopovou technologií. Součástí stavby je přepojení stávajících 10 kanalizačních přípojek a rekonstrukce 6 kanalizačních šachet. 

Pro vodovod bude nově použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 110 mm v délce 469 metrů a průměru 90 mm v souhrnné délce 382 metrů – celkem 851 metrů vodovodů. Bude přepojeno všech stávajících 23 vodovodních přípojek. 

Investorem rozsáhlé stavby je SVS. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013. Závěrem stavby dojde k obnově povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 98 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 163 milionů korun, což zahrnuje i strategickou stavbu - rekonstrukci úpravny vody Bedřichov.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce dožilého vodovodu a kanalizace ve středu Tanvaldu pro cca. 320 připojených obyvatel
Vytištěno: 28.06.2017 12:34, www.svs.cz