Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce kalového hospodářství na ČOV Litoměřice

Teplice, 6. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kalového hospodářství na čistírně odpadních vod (ČOV) Litoměřice.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „V předchozích letech tzv. přechodného období jsme prioritně realizovali strategické investice -celkové rekonstrukce velkých ČOV - abychom je uvedli do souladu s požadavky nové přísnější legislativy, což se nám podařilo splnit. Nyní v rámci obnovy majetku postupně provádíme opatření k výměně a doplnění dožívajících technologií na ostatních čistírnách, což je i případ kalového hospodářství na ČOV Litoměřice.“ 

Více o stavbě:

ČOV Litoměřice byla uvedena do provozu roku 1996 a tomu odpovídá její technologické vybavení i stav objektů. Na ČOV Litoměřice jsou přiváděny odpadní komunální a průmyslové vody z Litoměřic, Lovosic, Terezína a okolí. Celkem jde o cca připojených 31 000 obyvatel, v přepočtu na objem znečištění je to téměř 56 000 EO (ekvivalentních obyvatel). 

Obsahem investiční akce SVS je rekonstrukce kalového hospodářství ČOV, konkrétně části kalového hospodářství bez rekonstrukce vyhnívacích nádrží a strojovny vyhnívání, bez plynojemu a bioplynové kompresorovny.

Rekonstrukce bude zahrnovat demontáž a nové vystrojení stávajících zahušťovacích nádrží, osazení míchadla do stávající uskladňovací nádrže, výměnu dvou sítopásových lisů za odstředivku odvodnění a strojní zahuštění přebytečného kalu v objektu kalového hospodářství. Bude rekonstruován také objekt kalového hospodářství, jeho střecha, okna, vrata a fasáda. Budou instalovány nové dopravníky odvodněného kalu do kontejneru a nová čerpadla přebytečného kalu a potrubí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště ve 28. týdnu a dle harmonogramu prací byly první 4 týdny určeny k likvidaci škod po červnové povodni. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do osmi měsíců od zahájení, tj. do 31. března 2014. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i větší rekonstrukce ČOV Litoměřice a ČOV Hošťka.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce kalového hospodářství na ČOV Litoměřice
Vytištěno: 25.06.2017 02:19, www.svs.cz