Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Chomutově, Škroupově ul.


Tisková zpráva, 22. srpna 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Chomutově, ve Škroupově ulici další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve finančním objemu 2,8 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Souběžná rekonstrukce vodovodu i kanalizace ve Škroupově ulici přispěje do budoucna k bezproblémovým dodávkám pitné vody i odvádění splaškových vod pro asi 30 připojených obyvatel.“ 

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizační stoka ve Škroupově ulici byla uvedena do provozu v roce 1920. V úseku o délce 55 metrů má průměr 400 mm, v dalším úseku o délce 67 metrů má průměr 300 mm. Potrubí je ve špatném technickém stavu, beton je zkorodovaný a vykazuje podélné i příčné praskliny. Vodovodní litinový řad v téže ulici pochází rovněž z roku 1920. Vzhledem ke stáří materiálu je již žádoucí toto potrubí vyměnit.

V rámci jedné stavby proto dojde k výměně kanalizace a vodovodu. Rekonstruováno bude 122 metrů kanalizace, kdy se nově použije kameninové potrubí o průměru 300 mm. Vyměněno bude i 120 metrů vodovodu, nově bude použita litina o průměru 110 mm. Dojde také k opravě veřejných částí stávajících tří kanalizačních a tří vodovodních přípojek.

Celkový finanční objem rekonstrukce kanalizace a vodovodu je 2,326 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace. Stavební práce byly zahájeny v červenci a mají být dokončeny do 31. října 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Chomutově, Škroupově ul.
Vytištěno: 20.07.2017 20:47, www.svs.cz