Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Jablonci n. N. Růžové ul.


Tisková zpráva, 19. října 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Jablonci nad Nisou, v Růžové ulici další ze svých letošních investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve finančním objemu přes 12 milionů korun.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukcí našich sítí do budoucna zajistíme bezproblémové dodávky pitné vody i odvádění odpadních vod pro přibližně 250 připojených obyvatel této lokality.“

Více o  stavbě:

Stávající kanalizační řad v Růžové ulici je zčásti zděný o obdélníkovém profilu 300x400 mm v délce 275 metrů a betonový vejčitého profilu 300x450 mm v délce 235 metrů. Pochází z roku 1904 a vlivem stáří je ve špatném technickém stavu: potrubí je netěsné a ve zděných částech dochází k závalům.

Souběžně vedený vodovod z roku 1928 je rovněž v nevyhovujícím stavu, hrdla netěsní a potrubí je silně inkrustované. Jde o litinu průměru 80 mm v délce 275 metrů a průměru 60 mm v délce 260 metrů.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně kanalizační stoky za kameninu o průměru 300 mm v úseku dlouhém 460 metrů. V dalším 50 metrů dlouhém úseku bude betonová kanalizace vejčitého průřezu nahrazena kameninou průměru 400 mm. Dojde k opravě veřejných částí a k přepojení u všech 46 stávajících kanalizačních přípojek. Rovněž bude vyměněno 19 kanalizačních šachet.
Původní litinový vodovod bude v délce 535 metrů nahrazen potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 90 mm. Dojde rovněž k opravě veřejných částí a k přepojení u všech 46 stávajících vodovodních přípojek. Investiční akce SVS probíhá v koordinaci s městem Jablonec nad Nisou, které v Růžové ulici plánuje rekonstrukci komunikace.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 10, 249 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je společnost Evosa, spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. září. Stavební práce byly zahájeny v 38. týdnu a termín dokončení je stanoven do 30. listopadu 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Jablonci n. N. Růžové ul.
Vytištěno: 20.07.2017 20:38, www.svs.cz