Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Mimoni, Jiráskově ulici


Tisková zpráva, 13. října 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Mimoni, v Jiráskově ulici další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve finančním objemu téměř 5,4 milionů korun.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Při plánované rekonstrukci kanalizace vždy předem prověřujeme způsob uložení a technický stav souběžně vedeného vodovodu, aby bylo ev. možné jejich výměnu provést v rámci jedné akce, jednoho výkopu. Snažíme se omezit opakované dopravní uzavírky komunikací.“ 

Více o  stavbě:

Stávající jednotná kanalizační stoka v Jiráskově ulici z roku 1927 je ve špatném technickém stavu. Značná koroze betonového potrubí vede k prasklinám a netěsnosti trub. Vodovodní řad v Jiráskově ulici je z roku 1928. Na několika místech do křižovatky s Březinovou ulicí kříží trasu kanalizace, proto by při rekonstrukci kanalizace docházelo k narušení tohoto řadu.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně betonové kanalizační stoky o průměru 400 mm za kameninu o průměru 400 mm v délce 201 metrů. Bude vybudováno sedm kanalizačních šachet. Dojde k přepojení osmi stávajících kanalizačních přípojek. Původní litinový vodovod o průměru 150 mm bude v délce 210 metrů nahrazen potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 160 mm. Dojde rovněž k přepojení devíti stávajících vodovodních přípojek.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 4,479 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je Ještědská stavební společnost, spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. srpna 2011. Stavební práce začaly 12. září a termín jejich dokončení je stanoven do 30. 11. 2011. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Mimoni, Jiráskově ulici
Vytištěno: 25.06.2017 02:24, www.svs.cz