Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce kanalizační shybky v Liberci, Selské ulici

Teplice, 29. června 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v krajském městě Liberci další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci kanalizační shybky v Selské ulici.

Letos věnujeme přibližně až 60% ročního investičního rozpočtu na obnovu majetku. Tato stavba v lokalitě Starých Pavlovic přispěje do budoucna k bezproblémovému odvádění odpadních vod na nedalekou čistírnu,dodává místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Více o stavbě:

Kanalizační shybka je snížená část potrubí, která slouží k převádění odpadních vod z jedné strany vodního toku na druhý, zřizuje se tedy v místě křížení stoky s řekou nebo potokem pod jejich dnem. V liberecké městské části Staré Pavlovice je nutné provést rekonstrukci shybky v lokalitě mezi Selskou ulicí a objektem čistírny odpadních vod, jež je na druhém břehu Lužické Nisy.

Obsahem investiční akce SVS je výstavba železobetonové čerpací stanice odpadních vod, kanalizační stoky, bezpečnostního přepadu, výtlačného řadu a příjezdové komunikace. Stoka mezi čerpací stanicí a odlehčovací komorou na vstupu do ČOV bude z potrubí o průměru 300 mm v délce 114 metrů. Bude na ni použito litinové a kameninové potrubí. V úseku, kde bude potrubí podcházet vodní tok, bude obetonováno. Bezpečnostní přepad bude z kameniny o průměru 300 mm v délce sedmi metrů, výtlačný řad z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 80 mm bude v délce 24 metrů. Součástí stavby je rovněž příjezdová komunikace k čerpací stanici dlouhá 123 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. května 2012. Stavební práce začaly 28. května a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 78,87 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce kanalizační shybky v Liberci, Selské ulici
Vytištěno: 24.06.2017 12:30, www.svs.cz