Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce popraskané a netěsnící kanalizace v Hoštce, ve Velešické ulici

Teplice, 13. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Litoměřicku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci poruchové kanalizace v obci Hoštka, ve Velešické ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Do obnovy majetku letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaná kanalizace ve Velešické ulici zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod pro přibližně 45 připojených obyvatel tohoto úseku.“

Více o stavbě:

Stávající jednotná kanalizace z roku 1982 od křižovatky ulic Velešická x Kamenná po další spojnou šachtu je z kameniny vnitřního průměru 300 mm. V křižovatce s ulicí Petra Bezruče je vsazené betonové potrubí vnitřního průměru 400 mm v délce 33 metrů. Trasa je vedena po nezpevněných plochách (zahrady) v hloubce do 2,5 metrů, v komunikacích v hloubce až 5 metrů. Kanalizace je ve špatném technickém stavu, jak prokázaly kamerové prohlídky: kameninový úsek je popraskaný a betonové potrubí má narušený vnitřní plášť a netěsní, následkem čehož dochází k nežádoucím nátokům balastních vod do kanalizace. 

Dojde k rekonstrukci kameninového a betonového potrubí v délce 231 metrů bezvýkopovou metodou technologií GFK-liner, a to zatažením samonosné sklolaminátové vložky – rukávu – do stávající kanalizace, jeho vtlačením do vnitřního profilu a vytvrdnutím. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních kanalizačních přípojek, devíti kanalizačních šachet na trase a přepojení stávajících uličních vpustí. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. října 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění potřebných povolení započaly vlastní práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 16. prosince 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i větší rekonstrukce ČOV Litoměřice a ČOV Hoštka. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce popraskané a netěsnící kanalizace v Hoštce, ve Velešické ulici
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz