Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce přiváděcího řadu Rokle – Krásný Dvoreček


Tisková zpráva, 25. listopadu 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Chomutovsku další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci přiváděcího řadu Rokle – Krásný Dvoreček ve finančním objemu 6,4 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce celkem 1 220 metrů přiváděcího řadu přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro 2 300 připojených obyvatel a přibližně 500 rekreantů.“ 

Více o  stavbě:

Vodojem Krásný Dvoreček je zásobován pitnou vodou z Oblastního vodovodu Příšečnice. Z vodojemu krásný Dvoreček o objemu 2 x 650 m3 zásobeny obce a jejich místní části Krásný Dvoreček, Rokle, Hradec, Nová Víska u Rokle, Hořenice, Poláky, Malé Krhovice a Vadkovice. Dále je voda vedena do vodojemu Přeskaky, ze kterého jsou zásobeny obce Přeskaky, Chbany, Roztyly, Soběsuky, Vikletice, Libědice, Čejkovice, Račetice, Pětipsy, Široké Třebčice, Veliká Ves a Nové Třebčice. Kromě toho je pitná voda ještě dále předávána do skupinového vodovodu Žatec do místních částí obce Podbořany, a to Kněžice, Neprobylice, Oploty a do obce Nové Sedlo vč. jejích místních částí Břežany, Čínov, Chudeřín, Sedčice a Žabokliky. Současná kapacita přiváděcího řadu je s ohledem na velkou zásobovanou oblast nedostatečná vlivem špatného technického stavu potrubí. Problémy způsobují silná koroze a zarůstání potrubí (inkrustace v rozsahu až 80%).

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně úseku přiváděcího řadu mezi armaturní komorou pod obcí Rokle a vodojemem Krásný Dvoreček. Nekapacitní a materiálově nevhodné azbestocementové potrubí v délce 335 metrů a litinové potrubí v délce 885 metrů bude nahrazeno potrubím z odolného a nezávadného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 160 mm.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 5,3 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení Vodohospodářská stavební spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. 10. 2011. Stavební práce byly zahájeny 17. 10. 2011. Termín dokončení je stanoven do 30. 12. 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,217 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce přiváděcího řadu Rokle – Krásný Dvoreček
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz