Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce přívodního řadu do Vilémova


Tisková zpráva, 5. prosince 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Chomutovsku další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci přívodního řadu do Vilémova ve finančním objemu téměř sedm milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce celkem 1 330 metrůvodovodního řadu přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro 530 připojených obyvatel Vilémova.“ 

Více o stavbě:

Přívodní řad z vodojemu Radonice po redukční šachtu ve Vilémově je v délce 1 330 metrů z PVC. Přivaděč byl uveden do provozu v roce 1972. Jsou na něm umístěny dva kalníky a dva vzdušníky. Na tomto přívodním řadu se opakovaně vyskytují poruchy, způsobené podélnými trhlinami potrubí. Jejich příčinou je jak použitý materiál – křehké PVC – tak i použitý stavební postup s absencí pískového obsypu potrubí. Při poruchách dochází k přerušení dodávek vody do Vilémova a škodám na polních pozemcích.

V rámci investiční akce SVS bude vyměněno původní potrubí z PVC o průměru 160 mm v délce 1 330 metrů za odolný vysokohustotní polyetylén průměru 160 mm. Součástí stavby je rekonstrukce dvou vzdušníků a dvou kalníků a přepojení čtyř navazujících vodovodních řadů. S ohledem na charakter pozemků, kudy vede trasa přivaděče (převážně pole), bude rekonstrukce provedena bezvýkopovou technologií.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 5,799 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení společnost north stav a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. října 2011. Stavební práce byly zahájeny 31. října 2011. Termín dokončení je stanoven do 31. prosince 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel - z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,217 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce přívodního řadu do Vilémova
Vytištěno: 28.06.2017 12:28, www.svs.cz