Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce přívodního řadu Dušníky - Přestavlky


Tisková zpráva, 21. června 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) provádí další z plánovaných investičních akcí roku 2010. Jedná se o rekonstrukci přívodního řadu Dušníky – Přestavlky na Litoměřicku. Stavba je ve finančním objemu téměř 6 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Cílem naší investiční akce je nahradit nekvalitní a opakovaně poruchové potrubí a zajistit pro téměř 220 obyvatel této lokality bezporuchovou dodávku pitné vody.

Více o  stavbě:

Stávající vodovodní řad zásobující pitnou vodou Přestavby z Dušníků je ve špatném technickém stavu. Jedná se o potrubí z prvního druhu PVC, na kterém vznikají podélné trhliny v délce i několika metrů. Protože část potrubí vede po bývalé skládce, poruchy se zde špatně lokalizují.

V rámci investiční akce SVS bude provedena výměna za potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 160 mm v délce 458 metrů (úsek od vodojemu Dušníky po odbočku do Nižebohů) a za potrubí
o průměru 110 mm v délce 1140 metrů (od odbočky do Nižebohů po obec Přestavlky). Změna dimenze odpovídá nízké spotřebě vody v Přestavlkách, která se od roku 2000 snížila o 50%. Dále dojde k rekonstrukci armaturní a distriktní šachty, dvou vzdušníků a dvou kalníků.

Investiční akce SVS je ve finančním objemu 4,771 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Pittner Česká Lípa s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30.4. 2010. Stavební práce začaly v květnu 2010. Akce má být podle smlouvy dokončena do 31. července 2010.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce přívodního řadu Dušníky - Přestavlky
Vytištěno: 25.06.2017 02:22, www.svs.cz