Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce přívodního řadu Sulejovice - Lovosice


Tisková zpráva, 1. srpna 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Litoměřicku další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci přívodního řadu ze Sulejovic pro zásobování města Lovosice. Stavba je ve finančním objemu 4,2 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Cílem rekonstrukce přívodního řadu je zabezpečit dostatečné zásobování pitnou vodou pro město Lovosice, a to jak pro přibližně 4 500 připojených obyvatel, tak pro průmyslovou zónu.“ 

Více o  stavbě:

Pitná voda pro město Lovosice je dodávána z úpravny vody Žernoseky. Litinovýcm přivaděčem o průměru 300 mm je dopravována do vodojemu Sulejovice o objemu 2 x 650 m3. Odtud je voda dopravována gravitačně stejným potrubím přímo do Lovosic. Druhé potrubí vede z vodojemu přes Sulejovice a v Třebenické ulici v Lovosicích se tento litinový přívodní řad o průměru 100 mm napojuje na již zrekonstruovaný úsek městské vodovodní sítě. V jihovýchodní části města se několik let rozvíjí průmyslová zóna a rostoucí požadavky na odběr pitné vody vyžadují zkapacitnění tohoto vodovodního přivaděče.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci a zkapacitnění stávajícího přivaděče v délce 800 metrů, z Kaplířovy ulice v Sulejovicích do Třebenické ulice v Lovosicích. Bude použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 160 mm. Trasa vede v komunikaci, v souběhu s železniční tratí a 2x podchází most. Rekonstrukce bude provedena včetně propojů na stávající vodovodní síť a včetně jedné přípojky.

Celkový finanční objem stavby je 3,57 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Viamont DSP a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště v květnu 2011. Stavební práce začaly počátkem června a termín dokončení je stanoven do 30. září 2011. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce přívodního řadu Sulejovice - Lovosice
Vytištěno: 26.07.2017 00:39, www.svs.cz