Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce provzdušnění v úpravně vody Mšené-Lázně – Brníkov


Tisková zpráva, 15. prosince 2011

V Brníkově, místní části obce Mšené-Lázně provádí Severočeská vodárenská společnost (SVS) rekonstrukci provzdušnění na zdejší úpravně vody. Jedná se o stavbu ve finančním objemu přes 3 miliony korun (vč. 20% DPH). 

“Technologické zařízení aerace na úpravně vody v Brníkově je dnes na hranici své životnosti. Výměna provzdušňovačů bude provedena za provozu úpravny postupně, aby bylo zachováno potřebné množství a jakost vody dodávané do sítě,“ dodává Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS.

Více o stavbě:

Úpravna vody byla v Brníkově vybudována v 70. letech 20. století. Naprojektovaný výkon úpravny je 35 l/s, tzn. může zásobovat pitnou vodou z veřejného vodovodu až 7 500 obyvatel. V 80. letech byla dostavěna ta část úpravny, kde je umístěna aerace (provzdušnění) surové vody. Technologické zařízení aerace, které je stěžejní pro odstranění oxidu uhličitého a k oxidaci železa a arsenu, je dnes na hranici své životnosti. Železné části provzdušňovačů a potrubí jsou značně zkorodované. Dochází k poruchám zařízení, což se promítá do kvality upravené vody. Rovněž prostory, kde je technologie provzdušnění umístěna, jsou poškozeny vlivem vysoké vlhkosti.

V rámci investiční akce SVS budou demontovány stroje a zařízení v prostorách aerace. Budou provedeny kompletní sanace stavebních konstrukcí v místnosti a provedeny stavební úpravy pro osazení nových aeračních jednotek, ventilátorů a trubních rozvodů. Budou provedeny nové trubní rozvody z nerezové oceli pro vodu a plastové pro vzduch. Budou použity dvě aerační jednotky , každá o průtoku vody 20 l/s. Zdrojem vzduchu pro každou z nich bude samostatný ventilátor s elektromotorem 5,5 kW. Třetí ventilátor bude společná namontovaná rezerva. Rekonstrukce provzdušnění proběhne za provozu úpravny.

Celkový finanční objem rekonstrukce je 2,650 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. října 2011. Stavební práce byly zahájeny 1. listopadu 2011 a mají být dokončeny do 31. ledna 2012.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel - z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,217 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce provzdušnění v úpravně vody Mšené-Lázně – Brníkov
Vytištěno: 28.06.2017 12:39, www.svs.cz