Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce téměř 100 let starého a poruchového vodovodu a kanalizace v Jablonci n. N., Květinové ul.

Teplice, 23. července 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Jablonci nad Nisou další plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Květinové ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Prostředky se snažíme vynakládat maximálně efektivně, proto v Jablonci nad Nisou provádíme současnou rekonstrukci poruchových úseků vodovodu i kanalizace. Nové úseky zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro připojené obyvatele Květinové ulice.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad z litiny průměru 60 mm v Květinové ulici byl uveden do provozu roku 1925. Je v nevyhovujícím stavu, kvůli inkrustaci je opakovaně poruchový. Je zásobován z vodojemu Střelnice. V komunikaci je veden další vodovodní řad z litiny průměru 200 mm - napájený z vodojemu Bártův Vrch - jenž je v dobrém stavu. Stávající koncové kanalizační řady v Květinové ulici jsou z betonu 300/450 mm. Jsou přibližně sto let staré a rovněž ve špatném stavu, takže vyžadují rekonstrukci. Kanalizační stoka je vedena v souběhu s vodovodem (průměru 60 mm) ve vzdálenosti 0 – 4 metry. Díky konfiguraci terénu jsou kanalizace a vodovod uloženy v hloubce 3 – 3,5 m.

V rámci investiční akce SVS bude nově pro kanalizaci použito kameninové potrubí průměru 300 mm, a to v délce 253,5 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 10 kanalizačních přípojek na trase a rekonstrukce dvou původních kanalizačních šachet, z toho u jedné hornickým způsobem v hloubce 4 metry. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 90 mm v souhrnné délce 440 metrů. Přepojeno bude i 11 stávajících vodovodních přípojek. Závěrem stavby dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 10. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 98 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 163 milionů korun, což zahrnuje i strategickou stavbu - rekonstrukci úpravny vody Bedřichov. V Jablonci nad Nisou souběžně probíhá další investiční akce SVS – rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Větrné a Rýnovické ulici.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce téměř 100 let starého a poruchového vodovodu a kanalizace v Jablonci n. N., Květinové ul.
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz