Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce vodojemu „Kámen“ k zajištění bezporuchového zásobování pitnou vodou pro obyvatele Děčína

Teplice, 14. listopadu 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Děčíně další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodojemu „Kámen“.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Objekt i technologické vybavení vodojemu vykazují po letech provozu řadu poruch nehavarijního charakteru. Rekonstrukce přispěje do budoucna k bezporuchovému zásobování pitnou vodou pro obyvatele Děčína. Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, do které směřujeme téměř 70% z celkového letošního rozpočtu na investice.“ 

Více o stavbě:

Hlavním důvodem špatného technického stavu objektu vodojemu je nedostatečné větrání armaturní komory a netěsnost vstupních dveří do akumulace. Projevuje se také špatný stav střešní krytiny a klempířských prvků. V důsledku toho je narušená železobetonová nosná konstrukce, jsou poškozené zdivo, fasáda i vnitřní omítky objektu. Jsou zkorodované ocelové dveře, zábradlí, žebříky, potrubí a armatury.
V rámci investiční akce SVS dojde k provedení nové střešní krytiny, provedení svislé hydroizolace a sanace stropů, otlučení omítek a provedení nových. Dojde také k výměně dveří a osazení nových plastových s těsněním proti prachu, k osazení větracích mříží a turbín. Ocelové potrubí a vnitřní pochůzné lávky a plošiny budou odrezeny a opatřeny ochranným nátěrem. Ocelové žebříky budou nahrazeny nerezovými. Bude odstraněna nefunkční vzduchotechnika a nahrazena novou v materiálu odolávajícím agresivnímu prostředí ve vodojemu.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. října 2012. Stavební práce začaly ve 43. týdnu a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 10. prosince 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem 16 staveb za celkových 55,67 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.
Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce vodojemu „Kámen“ k zajištění bezporuchového zásobování pitnou vodou pro obyvatele Děčína
Vytištěno: 25.06.2017 02:23, www.svs.cz