Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce vodovodu Chlumec - Chabařovice, uvolňování inkrustů a zákaly vody ustanou

Teplice, 30. července 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Ústecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu, který je přívodním řadem z Chlumce do Chabařovic.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. V roce 2013 půjdou do obnovy našich sítí téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Naší prioritou jsou v této oblasti opatření pro zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou. Sem patří i rekonstrukce přivaděče Chlumec - Chabařovice, díky které do budoucna zajistíme bezproblémovou dodávku kvalitní pitné pro přibližně 380 připojených obyvatel.“ 

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovod průměru 150 mm, který přivádí vodu z Chlumce do Chabařovic, byl uveden do provozu roku 1954. Řad vykazuje silnou inkrustaci, takže dochází k uvolňování inkrustů a zákalům vody. 

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci přivaděče v délce 1294 metrů. Bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 150 mm. Rekonstrukce bude provedena ve stávající trase. Ta je vedena většinou v nezpevněném terénu (863 metrů pastviny a louky) a zbývajících 440 metrů jsou podchody pod komunikacemi, průchody průmyslovými areály apod. Rekonstrukce bude provedena převážně bezvýkopovou technologií Burstlining, při které se staré potrubí pomocí trhací hlavy zničí a současně se vtáhne potrubí nové.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. července 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. prosince 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce vodovodu Chlumec - Chabařovice, uvolňování inkrustů a zákaly vody ustanou
Vytištěno: 28.06.2017 12:29, www.svs.cz