Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce vodovodu v Mukově


Tisková zpráva, 10. ledna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Teplicku další ze svých investičních akcí – rekonstruuje vodovod v Mukově, což je místní část obce Hrobčice.

MUDr. Tomáš Indra, předseda představenstva SVS, doplňuje: „Realizovaná investiční akce Severočeské vodárenské společnosti v Mukově zahrnuje rekonstrukci více než 1200 metrů vodovodních řadů. Je předpokladem bezproblémové dodávky pitné vody pro přibližně 70 připojených obyvatel.“

Více o stavbě:

Mukov je gravitačně zásoben pitnou vodou z vodojemu, do kterého je voda akumulována z místního prameniště Mukov. Stávající rozvodné vodovodní řady z oceli a litiny o průměrech 60 – 80 mm pocházejí z třicátých let minulého století. Potrubí je ve špatném technickém stavu, značně inkrustované (zarostlé) s vnitřní i vnější korozí, proto opakovaně poruchové. V souběhu s rozvodným řadem je v těsné blízkosti uložen litinový přiváděcí řad přebytkové vody z vodojemu Mukov, napojený na přiváděcí řad z druhého prameniště Bílina do vodojemu Razice. Je vhodné ho rekonstruovat v rámci jednoho výkopu zároveň s řadem rozvodným.

V rámci investiční akce SVS budou nahrazeny hlavní rozvodné řady v souhrnné délce 775 metrů potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). Podobně i souběžně vedený přiváděcí řad bude v délce 455 metů nahrazen potrubím z PE-HD. Celková délka vodovodních řadů k rekonstrukci je v Mukově 1230 metrů. Součástí rekonstrukce bude přepojení 23 stávajících vodovodních přípojek a rekonstrukce jejich veřejných částí v celkové délce 115 metrů.

Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 24. října 2011. Stavební práce začaly koncem října a termín jejich dokončení je do 31. května 2012.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce vodovodu v Mukově
Vytištěno: 28.06.2017 12:42, www.svs.cz