Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce zkorodované a děravé kanalizace z r. 1935 a inkrustovaného vodovodu z r. 1911 v Ústí n. L., Balbínově ul.

Teplice, 10. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Ústeckém kraji další plánovanou investiční akci – rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu v Ústí nad Labem, Balbínově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu v Balbínově ulici provádíme úsporně v rámci jedné stavby. Zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 520 připojených obyvatel. Na obnovu majetku letos dáme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků SVS, což je 830 milionů korun. Tempo obnovy však bychom potřebovali zvýšit, abychom stárnutí majetku zastavili.“

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodní řad vnitřního průměru 100 mm v Balbínově ulici zajišťuje nejenom zásobování přilehlých objektů, ale i zokruhování distribučního systému krajského města Ústí nad Labem. Řad pochází z roku 1911 a dnes je vlivem stáří a inkrustace ve špatném technickém stavu. 

Stávající koncová větev jednotné kanalizace v této ulici odvádí odpadní vody z přilehlých objektů. Pochází z roku 1935. Betonová stoka vnitřního průměru 500 mm v délce 20 metrů a vejčitého profilu 500/750 mm v délce 85 metrů je zkorodovaná a má díry ve dně, takže vznikají kaverny. SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE o vnitřním průměru 100 mm v délce 149 metrů. Pro kanalizace se použije kameninové potrubí o vnitřním průměru 400 mm v délce 105 metrů. Rekonstrukce bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase. Součástí stavby bude přepojení stávajících 10 vodovodních a 14 kanalizačních přípojek na trase. Napojení obou řadů bude provedeno v ulici Šaldova.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. září 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 29. listopadu 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce zkorodované a děravé kanalizace z r. 1935 a inkrustovaného vodovodu z r. 1911 v Ústí n. L., Balbínově ul.
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz